Erkende interventie: BigMoveGGZ

Het doel van het BigMove GGZ programma is dat het functioneren en de invloed die hierop ervaren wordt van de deelnemers verbetert uitgaande van de gestelde persoonlijke doelen van de deelnemers.

De subdoelstellingen BigMove GGZ programma:

 • Verbetering van de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Dit wordt gemeten met SPH en de Mansa12.
 • Verminderen van psychische klachten en het versterken van capabilities.
 • Verbeteren functioneren en beweeggedrag. Dit wordt gemeten in de ICF.
 • Vergroten van de actieve coping. Dit wordt gemeten met een onderdeel uit de Utrechtse Coping Lijst (UCL).

Doelgroep

Het BigMove GGZ-programma is voor volwassen patiënten (18 jaar en ouder) met matige tot ernstige psychische stoornissen, zoals stemmings-, angst-, gedrags- of somatisatiestoornissen, in combinatie met somatische en/ of sociale problematiek. Ook mensen met DSM As II stoornissen die elders gediagnosticeerd zijn, kunnen participeren.

Aanpak

In 2014 is het programma door de introductie van de basis GGZ gedifferentieerd. Het bestaat uit:

 • Intake en psychodiagnostiek door BigMove-hoofdbehandelaar en BigMove-psycholoog;
 • Intake door BigMove-therapeut o.b.v. International Classification of Functioning;
 • Individuele sessies door de BigMove-psycholoog en de BigMove-therapeut;
 • 15 groepssessies. Bewegen, plezier, experimenteren met ander gedrag en het stellen van individuele en groepsdoelen zijn belangrijke ingrediënten.

Materiaal

 • BigMove-App gebaseerd op de ICF;
 • Scholingsmateriaal (I-Move syllabus) en procesbeschrijving, werkinstructies, standaarddocumenten en formulieren voor de uitvoering van het BigMove GGZ-programma;
 • Folders voor deelnemers en informatiemappen voor verwijzers;
 • Posters, en narrow-casting film voor in wachtkamers;
 • Website

Onderbouwing

Mensen met psychische problematiek hebben vaak een slechtere ervaren psychische en lichamelijke gezondheid. Chronische stress, een ongezonde leefstijl en bijwerkingen van medicijnen dragen bij aan lichamelijke klachten en ziekten. Zij hebben meer kans op somatische comorbiditeit, zoals diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten en schildklierziekten. Door te bewegen, te werken aan gedragsverandering en de sociale contacten en steun in de groep te ervaren zal het functioneren en de (ervaren) gezondheid van deze groep verbeteren wanneer zij deelnemen aan het BigMove GGZ programma.

Onderzoek

In 2014 is een exploratief mixed-methods onderzoek uitgevoerd. Deelnemers rapporteerden verbeteringen op ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en actief copinggedrag. Respondenten vertelden dat hun capabilities waren toegenomen. Hun zelfkennis en vertrouwen in eigen kunnen waren vergroot en er ontstond een intrinsieke motivatie om gedrag te veranderen. Daardoor ondernamen ze meer activiteiten, onderhielden ze meer sociale contacten en participeerden ze actiever in de maatschappij door (vrijwilligers)werk. Als belangrijke elementen van het programma benoemden respondenten de individuele gesprekken met de BigMove psycholoog alsmede met de BigMove begeleider, het stellen van doelen, het bewegen, het spel en plezier, en de steunfunctie van de groep.