Uitdagingen Nieuwe wegen GGZ en Opvang

Uitdagingen Nieuwe wegen GGZ en Opvang

In 2014 begon het programma Nieuwe wegen ggz en opvang voor de langdurende zorg en maatschappelijke opvang. Uitgangspunten zijn samenwerking tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen. Uitdaging is de implementatie en borging van goede ideeën en effectief bewezen aanpakken.

Verspreid over het land doen 27 samenwerkingsverbanden mee: allemaal initiatieven waarbij mensen uit de sectoren van behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein samenwerken en de ‘instellingsgrenzen’ proberen te overstijgen. Bij al deze initiatieven is veel aandacht voor de inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen.

De doelen waaraan gewerkt wordt zijn onder andere:

  • meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of ggz problematiek;
  • ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt, het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein;
  • de samenwerking met familie en cliënten (organisaties) op alle niveaus verbeteren; nieuwe manieren van werken en organiseren in de ggz en opvang.

Pionieren

De meeste samenwerkingsinitiatieven zijn pioniersactiviteiten (niches) waarbij op kleine schaal, met enkele enthousiaste voortrekkers uit verschillende sectoren, een nieuwe manier van werken, opvang of wonen tot stand gebracht wordt.

Een mooi voorbeeld is GGZ in de wijk in Amsterdam-Zuid, waar ervaringsdeskundigen op vele fronten meewerken. Onder andere met ‘vliegende brigades’ van mensen die zelf ervaringen hebben opgedaan als cliënt van de GGZ worden mensen gezocht en gevonden die vereenzaamd zijn en de weg naar de maatschappelijke voorziening (huizen van de wijk bijvoorbeeld) niet uit zichzelf vinden.

Ondersteuning vanuit nieuwe wegen

Er is al de nodige kennis over meedoen en herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden. Grote uitdaging is de implementatie en borging van goede ideeën en effectief bewezen aanpakken. De samenwerkingsverbanden en hun projectleiders krijgen hierbij ondersteuning van een duo van themacoördinatoren vanuit de landelijke kenniscentra die aan het programma verbonden zijn (Movisie, Kenniscentrum Phrenos en Trimbos-instituut). Kennisdeling en intervisie voor onder andere de projectleiders werd gestimuleerd tijdens landelijke themabijeenkomsten en masterclasses.

Afsluiting

Het programma loopt ten einde en een van de afsluiters is het congres Samen werken aan sociale inclusie van 15 maart, waarvoor met andere landelijke programma’s is samengewerkt. In korte tijd was dit congres volgeboekt, de belangstelling voor het thema is enorm.

Meer informatie bij Harry Michon of Anneke van Wamel (themacoördinatoren vanuit Trimbos)
[email protected]; [email protected].

Zie ook: https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/, waar volop informatie te vinden is: verslagen, interviews en meer over de afzonderlijke initiatieven.

Het programma Nieuwe wegen GGZ en Opvang is tot stand gekomen op initiatief van de RIBW Alliantie, de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de LPGGZ. Financier is het ministerie van VWS.

Meer over dit thema