Trimbos-instituut start Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

Trimbos-instituut start Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

De ingrijpende veranderingen in de zorg voor mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen vragen om een scherpe monitoring. Met dat doel is het Trimbos-instituut begin dit jaar gestart met de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ.

Er verandert veel in de zorg voor mensen met langdurige en ernstige psychische aandoeningen. Landelijke partijen hebben afspraken gemaakt over een forse beddenreductie, ten gunste van meer en betere ambulante zorg. Grote delen van de zorg komen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. En ook zorginhoudelijk worden nieuwe lijnen uitgezet, onder andere in het landelijke Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen (Over de brug, Kenniscentrum Phrenos).

Vragen
Al deze plannen en transities gaan in de komende jaren diep ingrijpen in het zorglandschap voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat biedt veel mogelijkheden maar brengt ook risico’s met zich mee. En het roept ook vragen op: welke intramurale voorzieningen verdwijnen, welke functies blijven behouden? Ontstaan er hiaten in de zorg? In hoeverre wordt daadwerkelijk geherinvesteerd ambulante opbouw? Hoe pakken gemeenten hun nieuwe taken op? Komt de regionale samenwerking goed van de grond? En last but not least: wat merken cliënten van al deze veranderingen? Krijgen ze betere zorg, worden ze adequater geholpen, dragen de veranderingen bij aan betere mogelijkheden tot herstel en participatie?

Monitor
De Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Ook zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en gemeenten worden nauw betrokken bij de monitor.

Drie thema’s staan in de monitor centraal:

1. Ontwikkelingen in het zorgaanbod
Jaarlijks worden landelijke en regionale gegevens verzameld over de afbouw van intramurale voorzieningen en de opbouw/uitbouw van de ambulante zorg.

2. Ervaringen van GGZ-cliënten
Periodiek worden leden van het Panel Psychisch gezien bevraagd over hun persoonlijke situatie en over de ontwikkelingen in de zorg die zij ontvangen. Het panel bestaat volledig uit mensen met ernstige psychische aandoeningen en zal voor de monitor worden uitgebreid tot circa 1500 leden.

3. Regionale visies en samenwerking
In vijf verdiepingsregio’s wordt gevolgd hoe beleid en visies van aanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntenorganisaties zich tot elkaar verhouden, hoe deze op elkaar worden afgestemd, en wat daarvan het resultaat is in termen van het (toekomstige) regionale zorglandschap.

Naast deze hoofdthema’s wordt in de monitor ook aandacht besteed aan (indicaties voor) ongewenste uitval uit het zorgproces en aan succesfactoren bij voorhoedepraktijken.

Jaarlijks zal over de resultaten van de monitor worden gerapporteerd in de vorm van overzichtsrapportages, deelrapportages en factsheets. Eind 2015 zullen de eerste rapportages verschijnen.

Meer over dit thema