Strategische verkenning naar opschaling e-mental health in de huisartsenzorg

Strategische verkenning naar opschaling e-mental health in de huisartsenzorg

Het Trimbos-instituut voert, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een strategische verkenning uit naar een brede opschaling van e-mental health in de huisartsenzorg.

Motivatie
Brede toepassing van e-health in de zorg blijft vaak achter, terwijl e-health juist onderdeel moet worden van de reguliere zorgverlening. Een brede opschaling van e-mental health kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer betaalbare en duurzame GGZ, onder meer door het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Juist met de ingevoerde veranderingen per 2014 (de invoering van de basis GGZ, versterking POH-GGZ) zijn de verwachtingen van wat er door de huisartsen / POH-GGZ aan GGZ-zorg geleverd moet gaan worden, groter geworden. Brede opschaling van e-mental health kan helpen aan deze verwachtingen tegemoet te komen.

Doel
Doel van dit project is om de opmaat te verzorgen voor brede opschaling van e-mental health binnen de huisartsvoorziening. Onderzocht zal daarom worden wat huisartsvoorzieningen (managers en bestuurders, huisartsen, POH-GGZ) nodig hebben om behandeling aan te passen van face-to-face naar een gecombineerde (blended) behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van e-mental health aanbod. Alle mogelijke aspecten die opschaling kunnen bevorderen, dan wel belemmeren, bij verschillende typen zorgaanbieders binnen de huisartsvoorziening, komen daarbij aan bod.

Activiteiten
De strategische verkenning omvat verschillende activiteiten. Er wordt een scan gemaakt van recente documenten, zoals Nederlandse rapportages, kennisagenda’s, kamerbrieven, trendrapportages, de monitor e-health. Verder worden er focusgroepen en gesprekken georganiseerd met stakeholders uit het veld. Het Trimbos-instituut zal tevens in verschillende proeftuin-situaties samen met huisartsvoorzieningen aan de tekentafel gaan zitten om de voorwaarden voor inbedding van e-mental health in de reguliere huisartsenzorg samen te onderzoeken. Daarbij worden knelpunten gesignaleerd en mogelijke oplossingen verkend.
 
Resultaten
Het project resulteert in een overzicht van belemmeringen en oplossingsrichtingen voor brede implementatie van e-mental health in de huisartsenvoorziening. De ‘lessons learned’ worden vertaald in aanbevelingen voor de verschillende stakeholders. De resultaten worden eind 2014 verwacht.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)