Nieuws |

Project Empowerment in de wijk van start

Project Empowerment in de wijk van start

Op 13 september 2017 start het project ‘Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk’. Het project richt zich op versterking en ondersteuning van zelfregie en empowerment van kwetsbare burgers met psychosociale problemen. Zij hebben naast gezondheidsproblemen vaak te maken met vereenzaming, sociale uitsluiting en marginalisering. Ondersteuning door mensen met vergelijkbare ervaringen blijkt daarin bevorderlijk.

Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving ruimte maakt voor mensen die anders zijn.

Krachtgerichte aanpak

In dit project ontwikkelen we een krachtgerichte aanpak voor sociale wijkteams, waarbij de gecombineerde inzet van ervaringsdeskundigen en sociaal werkers een centrale rol speelt. Daarnaast willen we in de wijken het bestaande aanbod van herstel- en zelfhulporganisaties toegankelijker maken voor cliënten van sociale wijkteams. Op basis van de ervaringen in zes wijken wordt een handreiking voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen ontwikkeld die landelijk beschikbaar komt voor sociale wijkteams.

Implementatie en onderzoek

Om dit te bereiken gaan we het volgende doen:

  • In zes wijken verspreid over het land wordt een structurele samenwerking opgezet tussen sociale wijkteams en zelfhulporganisaties (zelfregiecentra, herstelacademies e.d.) en andere maatschappelijke organisaties. Deze organisaties stellen gezamenlijk een plan van aanpak op.
  • Teams, sociaal werkers en ervaringsdeskundigen worden getraind in het versterken van eigen regie en empowerment van de mensen die zij ondersteunen. Er vindt kruisbestuiving plaats tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen, waarbij beiden van elkaar kunnen leren.
  • Evaluatieonderzoek van de krachtgerichte werkwijze. Het onderzoek richt zich vooral op de resultaten en werkzame elementen van de aanpak, op belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie en op effectieve implementatiestrategieën.

Startbijeenkomst

Woensdag 13 september 2017 vindt de startbijeenkomst plaats voor de pilotorganisaties. Het project heeft een totale looptijd van 24 maanden en wordt uitgevoerd in Amsterdam (Team ED & wijktafel Amsterdam Zuid), Gouda (Kernkracht & sociaal team Gouda), Utrecht (Steunpunt GGz Utrecht & wijkteam Hoograven), Arnhem (Zorgbelang Gelderland & Vitale Verbindingen), Zutphen (Ixta Noa & Perspectief) en Enschede (Ixta Noa & wijkteam Enschede Oost Buiten).

Meer over dit thema