Nieuws |

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie

De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht voor zowel ouderen met psychische problemen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als in de Verpleeg- en verzorgingshuizen (VV). De Kennisagenda is samengesteld met de lidorganisaties van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) en betrokken hoogleraren. Vandaag wordt hij gepresenteerd op het jaarlijks symposium van het NKOP.

De Kennisagenda is met behulp van input van zorgprofessionals, behandelaars en bestuurders vanuit betrokken GGZ- en VV-organisaties, lopende onderzoekslijnen van deze organisaties en universiteiten tot stand gekomen.

Toekomst

De Kennisagenda legt de nadruk op kennis die voor de toekomst van de ouderenpsychiatrie van belang is. Dit alles met als doel bestaande kennis te verspreiden en te implementeren in de praktijk, nieuwe trainingen en scholingen te ontwikkelen om ontbrekende kennis bij professionals te ondervangen, en prioriteiten te stellen voor onderzoek.

Zeven thema’s

De Kennisagenda heeft zeven thema’s, waaronder de samenwerking tussen de GGZ en VV, de implementatie en het bijstellen van het Zorgprogramma Gerontopsychiatrie, deskundigheidsbevordering, en de invloed van leeftijdsgeneriek versus leeftijdsspecifiek organiseren en behandelen.

Zo leven er op het gebied van de samenwerking tussen GGZ en VV vraagstukken als: welke best-practices van samenwerking tussen GGZ en VVT kennen we? Wat zijn belangrijke factoren voor een succesvolle samenwerking? Hoe kan de ketenzorg het beste gefinancierd worden? En hoe borgen we goede zorg voor ouderen met dubbelproblematiek en zorgen we dat zij niet tussen wal en schip vallen?

Prioriteit in 2018

Dit laatste is één van de vraagstukken die het NKOP in 2018 prioriteit zal geven. Om te beginnen door een invitational te organiseren voor vertegenwoordigers van organisaties uit beide sectoren die binnen een woonvoorziening of initiatief nauw samenwerken. In deze invitational brengen we de lessen van de verschillende initiatieven bij elkaar en maken we een plan voor het vervolg. Mocht u betrokken zijn bij een dergelijke woonvoorziening of initiatief, neem dan contact op met de coördinator van het NKOP, Lonneke Arnold.

Lees hier de Kennisagenda Ouderenpsychatrie of ga naar de website van het NKOP.