Nieuwe methode voor cliënten die lange tijd in de ggz verblijven

Aantal jongvolwassen rokers onverminderd hoog

Is er binnen uw ggz-instelling een grote groep patiënten waarbij de behandeling stilstaat zonder verwachting op herstel? Waarbij patiënten gedurende langere tijd verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruiken (polyfarmacie) en lang in de zorg zijn zonder dat duidelijk is waarom? Dan kan de nieuwe DITSMI methode uw ggz-instelling ondersteunen om daar verbetering in te brengen.

Wat is DITSMI?

DITSMI is een afkorting van Diagnose Indicate Treat Severe Mental Illness. Bij DITSMI staat multidisciplinaire beschrijvende diagnostiek en -indicatiestelling en het regelmatig evalueren van behandeling volgens professionele richtlijnen centraal. Op deze manier wordt gestreefd naar herstel en het herwinnen van de eigen regie voor patiënten die al lange tijd in een ggz-instelling verblijven. Met DITSMI wordt richtlijnconform gewerkt en evidence-based 1Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en praktijkvoorbeelden. Evidence based is een belangrijke graadmeter voor professioneel handelen en het leveren van kwalitatief goede zorg. passende zorg geboden, zonder uw instelling te belasten met toename aan registratie en verplichte verantwoording. De DITSMI-methode wordt de aankomende tijd breed geïmplementeerd met ondersteuning van ZonMw en het Trimbos-instituut.

ZonMw subsidie

Het Trimbos-instituut ondersteunt de implementatie van DITSMI bij verschillende ggz-instellingen, onder meer door het aanbieden van een implementatiepakket met praktische tools. Deelnemende ggz-instellingen maken deel uit een netwerk waarin zij ervaringen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Voor elke deelnemende instelling is een subsidie van €50.000,-  vanuit ZonMw beschikbaar voor te maken implementatiekosten.

Interesse in DITSMI?

Voetnoten

  • 1
    Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en praktijkvoorbeelden. Evidence based is een belangrijke graadmeter voor professioneel handelen en het leveren van kwalitatief goede zorg.
Hans Kroon
Programmahoofd Zorg & Participatie
Daniëlle van Duin
Hoofd Centrum Kwaliteitsstandaarden Zorg & Participatie