Nieuws |

Kennisagenda Ouderenpsychiatrie binnen de GGZ en VVT

Kennisagenda Ouderenpsychiatrie binnen de GGZ en VVT

Op het symposium van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) op 3 november 2016 wordt een aanzet tot een nieuwe Kennisagenda gepresenteerd. In de Kennisagenda en op het symposium is zowel aandacht voor ouderen met psychische problemen in de GGZ als in de VVT-sector.

In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de afgelopen jaren steeds meer ouderen met psychische problemen komen te wonen. Dat stelt verpleeg- en verzorgingshuizen, maar zeker ook de thuiszorg voor een nieuwe uitdaging. Er is vraag naar deskundigheidsbevordering, goede praktijken en handvatten voor de organisatie van zorg.

In 2012 richtte het NKOP daarom het Platform Gerontopsychiatrie in de VVT op, waar professionals en managers kennis en ervaringen uit kunnen wisselen. Het was ook de reden dat vier grote zorgorganisaties (de Waalboog, Laurens, Archipel en Hilverzorg) tot een kenniscentrum Gerontopsychiatrie in de VVT wilden komen. Zij hebben recent besloten zich ook bij het NKOP aan te sluiten. Hierdoor kan het NKOP een extra impuls geven aan activiteiten gericht op de zorg voor ouderen met psychische problemen in de VVT.

Kennisagenda

De agenda maakt kennishiaten en vragen rond ouderen met psychische problemen zichtbaar. Daarnaast vergroot het de mogelijkheden om resultaten van lopend en afgerond onderzoek beter te benutten, nieuwe trainingen en scholingen te ontwikkelen en prioriteiten te stellen voor onderzoek. Uiteindelijk doel is om samen met de 11 betrokken GGZ- en 11 VVT-organisaties bij te dragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

Voor de ontwikkeling van de Kennisagenda zijn hoogleraren, onderzoekers en zorgprofessionals bevraagd en is een enquête uitgevoerd in samenwerking met Studiearena voorafgaand aan de Landelijke Studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis.

Verbeterpunten VVT

De resultaten van de enquête laten onder andere zien dat professionals vinden dat er een gebrek aan kennis en scholing is op het gebied van bijvoorbeeld psychose, omgaan met extreme agressie en met manipulerend gedrag. Verder vinden zij dat de inrichting van de locatie of afdeling niet altijd past bij de doelgroep. Ten slotte vinden zij dat nader onderzoek nodig is om beter zicht te krijgen op welke interventie wanneer het best passend is en hoe je het wonen en de zorg voor deze doelgroep in een verpleeghuis het beste in kan richten.

Verbeterpunten GGZ

Professionals en managers binnen de GGZ willen meer samenwerken met VVT-organisaties en vinden het van belang dat de ouderenpsychiatrie haar eigen plek behoudt, gezien de specifieke, vaak complexe problematiek van ouderen. Ook kunnen de familie en ervaringsdeskundigen meer betrokken worden. Nader onderzoek vinden zij o.a. nodig op het gebied van vroegsignalering van depressie bij ouderen, en hoe ROM-resultaten nog toegankelijker gemaakt kunnen worden voor de praktijk en het aan de hand daarvan beter afstemmen van de behandeling.