Nieuws |

Gemeente Twenterand start in 2018 met een pilot GHB-aanpak

Gemeente Twenterand start in 2018 met een pilot GHB-aanpak

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van VWS en de gemeente Twenterand de Scanner Lokaal Drugsbeleid uitgevoerd. Met de scanner is de aard en omvang van de drugsproblematiek in Twenterand in kaart gebracht met speciale aandacht voor de harddrug GHB. In het rapport worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan waarmee de gemeente de komende tijd aan de slag gaat.

Klein maar hardnekkig probleem met GHB

De gemeente Twenterand staat al enige tijd bekend als een ‘brandhaard’ met betrekking tot GHB-gebruik. De gemeente is zich hiervan bewust maar vroeg zich af wat de precieze aard en omvang van het GHB-probleem is en hoe dit het beste aangepakt kan worden. Aan de hand van de Scanner Lokaal Drugsbeleid heeft het Trimbos-instituut aard en omvang van het GHB-gebruik in kaart gebracht. Uit de resultaten van de scanner komt naar voren dat er in absolute zin sprake is van een klein maar hardnekkig probleem met GHB dat relatief veel overlast veroorzaakt in de gemeente. Het betreft vooral een ‘oudere’ groep gebruikers die een geschiedenis heeft van langdurig GHB-gebruik.

Uit de scanner blijkt tevens dat er weinig nieuwe aanwas van GHB-gebruik onder jongeren in Twenterand is. Het middel heeft een slecht imago en jongeren lijken zich bewust te zijn van de risico’s ervan. Bij een deel van de jongeren in Twenterand speelt wel het gebruik van andere middelen. Uit politieregistratie van drugsgerelateerde incidenten van jongeren blijkt de gemeente Twenterand echter onder het gemiddelde in de regio te zitten.

Pilot GHB-aanpak in Twenterand

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de gemeente Twenterand de meest problematische groep gebruikers goed in beeld is bij de hulpverlening. Er is echter ook een groep die het gebruik geïntegreerd heeft in de dagelijkse activiteiten, (nog) niet in beeld is en geen contact heeft met de hulpverlening. Het vraagt extra aandacht van de gemeente en professionals om deze groep te bereiken waarbij de omgeving van de gebruikers meer benut kan worden.

Het Trimbos-instituut beveelt de gemeente aan om een specifieke aanpak voor GHB-problematiek te ontwikkelen en hiervoor in 2018 een pilot te starten. In de aanpak zijn de volgende elementen van belang: signalering van gebruikers, motiveren om hulp te zoeken, het organiseren van behandeling en zorg en het voorkomen van terugval na behandeling. Vanuit een klein en slagvaardig team (casusoverleg) kunnen deze activiteiten georganiseerd en afgestemd worden met betrokken partijen in de gemeente.

Het college van de gemeente Twenterand kan zich vinden in de aanbevelingen van het Trimbos-instituut en gaat de komende tijd extra inzetten op de aanpak van de GHB-problematiek. De afgelopen jaren is door de gemeente al sterk ingezet op het integraal aanpakken van middelengebruik door preventie en hulpverlening. Door middel van een pilot met een specifieke aanpak van GHB-problematiek wil de gemeente de reeds ingezette aanpak nog meer versterken. De uitkomsten van de pilot kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in Nederland.

Meer informatie gemeente Twenterand:

Marina Katerberg, communicatieadviseur, tel. 0546 – 840 641

Meer informatie Trimbos-instituut:

Lex Lemmers (llemmers@trimbos.nl)

Laura Nijkamp (lnijkamp@trimbos.nl)