Aantal leden panel Psychisch Gezien verdubbeld

Aantal leden panel Psychisch Gezien verdubbeld

Het aantal leden van het panel Psychisch Gezien, in 2010 gestart met ruim negenhonderd leden, is dankzij een grote wervingsactie meer dan verdubbeld. Dit is van extra belang, omdat middels het panel ook de ontwikkelingen rondom en de gevolgen van het ambulantiseringsproces worden gevolgd.

Met het panel Psychisch Gezien wordt in kaart gebracht hoe volwassenen met ernstige psychische aandoeningen wonen en leven. Ook biedt het panel zicht op de wensen, ervaringen en mening van de mensen zélf. Het panel startte in 2010 met ruim negenhonderd leden.

Verdubbeling aantal leden
In het najaar van 2014 tot en met het voorjaar 2015 vond een grote wervingsronde plaats om het panel uit te breiden. Met resultaat: het panel heeft nu ruim tweeduizend leden die hun ervaringen en visie met ons delen.

Zes instellingen werkten mee met een intensieve systematische werving onder de cliënten: Mondriaan, GGZ Breburg, GGZ Friesland, HVO Querido, Rivierduinen en Altrecht. Twaalf instellingen verspreidden promotiemateriaal onder hun cliënten: Emergis, Centrum voor GGZ, GGNet, Kwintes, Leger des Heils Gelderland, Pro Persona, RIBW Arnhem en Veluwevallei, RIBW Brabant, RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden, Stichting Anton Constandse, Verslavingszorg Noord Nederland en GGZ Oost Brabant.

Ambulantisering en rechten van de mens
De komende jaren worden de gegevens van het panel Psychisch Gezien gebruikt om de ontwikkelingen rondom ambulantisering in de GGZ te monitoren. We gaan onder andere na wat mensen met langdurige psychische problemen van de transities in de zorg merken en of er veranderingen in de mate van participatie of hun kwaliteit van leven zijn. De uitkomsten van de enquêtes worden meegenomen in de monitor ambulantisering die eind 2015 verschijnt.

De peiling die dit najaar wordt uitgezet, gaat over mensenrechten. Er is een internationaal verdrag opgesteld dat overheden aanspoort om de positie en de rechten van mensen met (lichamelijke, psychische of verstandelijke) beperkingen actief te verbeteren. Indien nodig worden bijvoorbeeld wetten en regels aangepast. Op welke punten in Nederland verbetering gewenst is, wordt momenteel uitgezocht.

De peiling onder de leden van het panel Psychisch Gezien is één van de manieren om de ervaren knelpunten te achterhalen. In de volgende peiling staat daarom de vraag centraal welke rechten volgens mensen met ernstige psychische problemen meer aandacht moeten krijgen. Ook wordt gevraagd op welke gebieden zij in hun ogen anders behandeld worden dan mensen zonder psychische problemen.

Voor meer informatie zie www.psychischgezien.nl of e-mail panel@trimbos.nl.

Meer over dit thema