Extern nieuws |

Vragenlijstonderzoek: kennis over verband tussen alcoholgebruik en kanker

Onderzoekers uit Denemarken hebben een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de kennis over het verband tussen alcoholgebruik en niet-overdraagbare ziekten, met name kanker, bij volwassenen die in de afgelopen twaalf maanden alcohol hebben gedronken. Data is verzameld middels een online vragenlijst die is uitgezet in veertien Europese landen met verschillende drinkpatronen, in twee golven in 2022-2023.

Uit dit onderzoek blijkt dat 53 procent van de deelnemers het causaal verband weet tussen alcoholgebruik en kanker. Het verband tussen alcoholgebruik en hartaandoeningen (68%) en leveraandoeningen (90%) werd vaker benoemd. De kennis over de verbanden tussen alcoholgebruik en specifieke soorten kanker was lager: 39 procent darmkanker, 28 procent mondkanker en 15 procent borstkanker bij vrouwen. De kennis over de verbanden tussen alcoholgebruik en niet-overdraagbare ziekten verschilden naar land en bevolkingsgroep, met het grootste verschil in kennis over het verband tussen alcohol en kanker.

De onderzoekers concluderen dat de meeste Europeanen niet weten welke kankersoorten door alcoholgebruik veroorzaakt worden. De kennis over het verbanden tussen alcoholgebruik en verschillende kankersoorten is laag, met name wat betreft borstkanker bij vrouwen. Volgens de onderzoekers zijn meer bewustwordings- en preventie-inspanningen nodig om deze kennis te vergroten, zoals het plaatsen van kankerspecifieke gezondheidswaarschuwingen op etiketten van alcoholhoudende dranken.

Neufeld, M., Kokole, D., Correia, D. et al. How much do Europeans know about the link between alcohol use and cancer? Results from an online survey in 14 countries. BMC Res Notes 17, 56 (2024). 

Meer lezen over dit onderwerp: