Extern nieuws |

Jaarverslag 2023 van National Rapporteur Verslavingen

De Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV), professor dr. Arnt Schellekens, geeft in het jaarverslag 2023 een overzicht van de activiteiten, de vormgeving van het instituut en de werkwijze. De NRV heeft vier inhoudelijke taken: 1) het signaleren en duiden van trends en ontwikkelingen op het gebied van verslavingen, 2) het adviseren over verslavingspreventie, 3) het adviseren over verslavingszorg en 4) het adresseren van kennislacunes.

In het jaarverslag wordt onder andere ingegaan op de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) voor het tabaksontmoedigingsbeleid en het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Schellekens concludeert op basis van de voortgangsrapportages over het NPA dat meer inzet nodig is om de in 2018 gestelde doelen voor 2040 te behalen. Hij adviseert de politiek zich hard te maken voor de implementatie van bewezen effectieve preventieve maatregelen. De drie, door de WHO geadviseerde, meest (kosten)effectieve preventieve maatregelen om middelengebruik en gerelateerde problemen te voorkómen en te beperken (“best buys”) zijn het verhogen van de prijs, het verminderen van de beschikbaarheid en het beperken/verbieden van reclame en marketing. Schellekens geeft aan dat met name de maatregelen om de verkoop van dranken met meer dan 6 procent alcohol uitsluitend in slijterijen toe te staan zeer effectief is. Bovendien kan deze maatregel volgens hem op veel draagvlak van de bevolking rekenen.

Schellekens adviseert een intensivering van het alcoholbeleid om de doelen van het NPA te halen. Tenslotte adviseert hij een aanpak die organisatorisch structureel is ingebed en voor langere tijd is gefinancierd (minstens voor een periode van 10 jaar). Dit geldt voor alcohol, tabak, drugs- en andere gedragsverslavingen, zoals gokken.

Rijksoverheid

Meer lezen over dit onderwerp: