Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose

Handreiking

Voor mensen die naast hun psychiatrische problemen middelen gebruiken zijn niet altijd geschikte woonvoorzieningen voorhanden. In de behandeling van deze groep zogenaamde 'dubbele diagnose clienten' is de afgelopen decennia veel ontwikkeld, maar in praktijk blijkt ook steeds weer dat er nog veel stappen moeten worden gezet om werkelijk te kunnen spreken van een geintegreerd behandel- en ondersteuningsaanbod voor deze groep. Als het gaat om wonen geldt verslavingsproblematiek bijvoorbeeld nog vaak als contra-indicatie, of is er onvoldoende kennis en kunde voorhanden om deze groep bewoners de juiste begeleiding te bieden. Tegelijkertijd is het onmiskenbaar dat de reguliere woonvoorzieningen in de GGZ steeds meer clienten huisvesten met psychiatrische problemen en comorbide (onderling nauw verweven) verslavingsproblemen. Woonbegeleiders hebben dikwijls onvoldoende kennis op het terrein van verslavingszorg en de begeleiding en behandeling van clienten met dubbele diagnose problematiek. Het gevolg is dat dubbele diagnose clienten in woonvormen wonen die daar niet op zijn ingericht en waar de zorg niet specifiek is afgestemd op hun problemen.

Het Trimbos-instituut heeft daarom in nauwe samenwerking met het LEDD (Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose) een handreiking samengesteld voor woonbegeleiders, behandelaars en managers die te maken hebben met mensen met een dubbele diagnose binnen woonvoorzieningen. Doel is dat de handreiking een goede stimulans en praktische handvatten biedt om de begeleiding en behandeling in woonvoorzieningen beter af te stemmen op de specifieke problemen van deze groep. De handreiking is gefinancierd door VWS.

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
93
Productnummer
AF1189
Jaar van uitgave
2012
Auteur
C. Muusse, A. van Wamel, S. van Rooijen

DubbeleDiagnose