GGZ- en verslavingspreventie in het nieuwe zorglandschap

Strategische Verkenning

Preventie van psychische stoornissen en verslaving maakt sinds 1980 deel uit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Als gevolg van het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ wordt met ingang van 2014 de GGZ anders ingericht. Naast gespecialiseerde GGZ is er generalistische basis GGZ en GGZ in de huisartsvoorziening. De herindeling van de GGZ heeft gevolgen voor de uitvoering van het preventieaanbod van de GGZ en verslavingszorg.

Wij deden een verkennend onderzoek om deze gevolgen in kaart te brengen en de mogelijkheden te inventariseren voor het aanbieden van erkende preventieve interventies in de nieuwe constellatie. Belangrijke vraag was onder welke voorwaarden de uitvoering van deze interventies behouden en zo mogelijk versterkt kan worden. Respondenten waren de afdelingshoofden Preventie van de instellingen voor GGZ en verslavingszorg en andere betrokkenen bij de nieuwe GGZ.

In deze strategische verkenning presenteren wij de resultaten van het onderzoek. Vervolgens gaan we specifiek in op de situatie in vier sectoren: de gemeenten, de huisartsenzorg, de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De eerste drie sectoren krijgen vanaf 2014 nieuwe GGZ-taken. In een aparte paragraaf besteden we aandacht aan e-health.

De verkenning is bedoeld voor medewerkers van overheden, zorgverzekeraars en GGZ–aanbieders waaronder huisartsen en POH’s GGZ, die taken hebben of krijgen op het gebied van GGZ- en verslavingspreventie.

Auteur M. Ruiter, E. Bransen, A. van der Poel, B. Boon
Auteur

, , ,

Pagina's

23

SKU af1284
Category Rapporten