Trendrapportage GGZ 2012 Deel 2B – Ernst van de psychische aandoening als voorspeller van de aard en intensiteit van zorggebruik

De overheid en partijen in de GGZ steven ernaar om de zorg voor mensen met psychische problemen meer in te richten volgens de principes van stepped care (het bieden van niet minder zorg dan nodig, maar niet meer dan noodzakelijk) en matched care (zorg die erop gericht is de patiënt zo snel mogelijk op de meest geëigende plaats te behandelen). In dit kader presenteert dit rapport recente gegevens over de relatie tussen de ernst van psychische problematiek en de aard en intensiteit van zorggebruik. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een representatief bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheid van volwassen Nederlanders (18-64 jaar).

Het blijkt onder meer dat relatief veel mensen met psychische problemen die niet ernstig genoeg zijn om te kunnen spreken van een psychische stoornis, in behandeling zijn in de GGZ, terwijl veel ernstige gevallen dit niet zijn. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan over hoe de huisartsenzorg versterkt kan worden, zodat meer personen met lichte(re) psychische problematiek in deze setting kunnen worden opgevangen in plaats van in de GGZ.

Dit rapport is één van de vijf deelrapporten die het Trimbos-instituut uitbrengt in het kader van de Trendrapportage GGZ 2012. Publicaties in het kader van de Trendrapportage GGZ worden jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.

Auteur M. ten Have, J. Nuijen, R. de Graaf
Auteur

, ,

Pagina's

60

Jaar

ISBN

978-90-5253-741-2

SKU af1216
Category Rapporten