Trendrapportage GGZ 2012 Deel 3B – Werkelijke en wenselijke eerstelijns depressiezorg

Resultaten van een verkennend onderzoek

In het kader van het streven naar een sterke GGZ in de eerste lijn -  en de afspraken daarover in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 - is het belangrijk om zicht te hebben op de kwaliteit van de verleende zorg in de huisartsenpraktijk, en hoe deze verder verbeterd zou kunnen worden.

In dit rapport wordt verkend hoe de werkelijke depressiezorg in de huisartsenpraktijk zich verhoudt tot de wenselijke zorg zoals beschreven in de eerste versie van de Zorgstandaard Depressie, en op de beïnvloedende factoren. Het blijkt dat er op een aantal gebieden een kloof bestaat tussen werkelijke en wenselijke zorg. De bevindingen geven aanknopingspunten voor het verbeteren van de kwaliteit van de depressiezorg in de eerste lijn, voor de doorontwikkeling van de Zorgstandaard Depressie, en voor verder onderzoek.

Dit rapport is één van de vijf deelrapporten die het Trimbos-instituut uitbrengt in het kader van de Trendrapportage GGZ 2012. Publicaties in het kader van de Trendrapportage GGZ worden jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.

Auteur A. Muntingh, M. Hermens, G. Franx, P. van Splunteren, J. Nuijen
Auteur

, , , ,

Pagina's

90

Jaar

ISBN

978-90-5253-742-9

SKU af1203
Category Rapporten