Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving DHW

We zoeken tien Nederlandse gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Vijf gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenschap en doorschenken en vijf gemeenten richten zich op het onderwerp leeftijdsgrens.

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord het Trimbos-instituut in samenwerking met bureau Objectief een pilottraject waarin tien gemeenten aan de slag gaan met de handreiking toezicht DHW.

De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens de implementatie en uitvoering van het plan. De eerste fase van de pilot staat de planontwikkeling centraal. De implementatie en uitvoering vinden in de tweede fase plaats.

Waarom handhaving van de DHW belangrijk is

De DHW is opgesteld om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op hun gezondheid en veiligheid. De naleving van de leeftijdsgrens en het voorkomen van dronkenschap zijn belangrijke elementen uit de DHW die gezondheidsschade door alcohol kunnen voorkomen. Goede naleving op deze thema’s zorgt voor een gezelliger uitgaansleven, zonder gezondheidsincidenten en overlast.

Over de pilot

Het pilottraject loopt van november 2020 tot en met december 2021. Tijdens dit traject gaan vijf gemeenten aan de slag met het thema dronkenschap. Dit betreft het verbeteren van de naleving op het verbod om dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (artikel 252 WvSr). De vijf andere gemeenten gaan aan de slag met de naleving van de leeftijdsgrens (art. 20 lid 1 DHW). Dit gebeurt aan de hand van de handreiking toezicht DHW. De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen én implementeren van een implementatieplan voor één van deze twee onderwerpen.

Een pilot in tijden van een pandemie?

Wellicht bent u verbaasd dat wij een pilottraject met de handhaving van de DHW starten tijdens een pandemie. Tijden als deze bieden echter ook kansen. In de eerste fase van het project gaan gemeenten aan de slag met het ontwikkelen van een implementatieplan en creëren van draagvlak onder lokale stakeholders. De uitvoering zal pas later plaatsvinden. Dat biedt nu ruimte om een goede basis te leggen, waar vanuit verder gewerkt wordt. Goede handhaving van de DHW is ook in deze tijden essentieel. Alcoholgebruik kan ertoe leiden dat mensen zich minder goed aan de coronamaatregelen houden. Het verbeteren van de naleving van de DHW kan bijdragen aan het voorkomen van besmettingen in de horeca. Het Trimbos-instituut en Objectief bieden intensieve begeleiding en denken stap voor stap in het proces met u mee.

Voorwaarden voor deelname

  • De gemeente doet niet mee aan de Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) pilot of de pilot Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pilot.
  • Er is politieke en bestuurlijke commitment.
  • Er is een projectleider beschikbaar voor de gehele looptijd van de pilot (tot en met eind 2021).
  • De projectleider is bereid (tzt) zijn of haar ervaringen te delen op een bijeenkomst voor gemeenten (bv de Studiedag Alcoholtoezicht).
  • De gemeente heeft voldoende DHW toezichtcapaciteit, in zowel uitvoer als juridische afhandeling. 'Voldoende' kan per gemeente(grootte) verschillen en dient dus per gemeente beoordeeld te worden.
  • In overleg met de gemeente wordt er een minimum aantal uit te voeren toezichtrondes afgesproken, evenals het aantal te controleren locaties tijdens de ronde.
  • De locaties die worden gecontroleerd tijdens de toezichtrondes worden geselecteerd op basis van risico's (risicogestuurd toezicht).
  • De gemeente maakt voldoende financiële middelen vrij voor de uitvoer en verslaglegging van alle pilotstappen. 'Voldoende' kan per gemeente(grootte) verschillen en dient dus per gemeente beoordeeld te worden.

Deelnemen of meer informatie?

De werving voor de pilot staat open. Bent u enthousiast geworden om deel te nemen aan de pilot? Of heeft u nog vragen over de pilot? Neem contact op met Laura Nijkamp.