Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie

Casemanagers dementie en dementieverpleegkundigen leren in deze training om te werken met een stapsgewijze methode om thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger die te maken krijgen met onbegrepen gedrag te begeleiden. Welke factoren zijn van invloed, wat helpt daarbij en hoe werken alle betrokkenen optimaal samen?

Behoort u tot de doelgroep?

Casemanagers dementie, dementieverpleegkundigen en (zorg)trajectbegeleiders (of vergelijkbare functies) die werkzaam zijn in:

  1. de thuissituatie van mensen met dementie en hun naasten;
  2. een multidisciplinair team.

De cursist dient de mogelijkheid te hebben om een betrokken (huis)arts of specialist ouderengeneeskunde en psycholoog te raadplegen.

Resultaat

Resultaten na de training:

  • Heeft u handvatten gekregen om gedragsveranderingen in een vroeg stadium te signaleren en in kaart te brengen.
  • Heeft u handvatten gekregen om degene met dementie en/of de mantelzorger persoonsgericht en stapsgewijs, volgens de methodiek, te begeleiden bij het onbegrepen gedrag van degene met dementie.
  • Heeft u ervaring opgedaan met het toepassen van de methodiek door middel van rollenspellen.
  • Heeft u inzicht in wat eigen krachten en leerpunten zijn bij het uitvoeren van de methodiek en heeft u geoefend met de leerpunten.
  • Heeft u nagedacht over hoe u de multidisciplinaire samenwerking rondom onbegrepen gedrag kunt optimaliseren en heeft u gebrainstormd over hoe u de methodiek in de toekomst kunt (blijven) implementeren in de praktijk.

Accreditatie

De accreditatie is goedgekeurd bij V&VN en VSR voor 14 punten.

Beschrijving van de training

Leer een methodiek toe te passen om gedragsveranderingen bij mensen met dementie die thuis wonen persoonsgericht en stapsgewijs aan te pakken.

Tijdens de training zal er naast het behandelen van theorie ook veel geoefend worden met het toepassen van de methodiek. In de methodiek neemt de casemanager het voortouw, maar samenwerking tussen verschillende professionals is van groot belang. Er wordt daarom uitgegaan van een nauwe samenwerking tussen casemanager, (huis)arts of specialist ouderengeneeskunde en psycholoog.

Stap voor stap wordt nagegaan welke factoren een rol kunnen spelen bij onbegrepen gedrag en wat daar aan te doen is. Bij geagiteerd gedrag kan bijvoorbeeld een onopgemerkte blaasontsteking meespelen. Maar ook iets relatief kleins als niet de hele dag de tv aan hebben kan helpen om de hoeveelheid prikkels te beperken, waardoor iemand minder rusteloos wordt.

Deze training is een waardevolle aanvulling op de opleiding Casemanagement Dementie van Gerion (Afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde) van het VUmc aangeboden.

Als u vragen hebt over de training kunt u contact opnemen met Marleen Prins.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Lesmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 695,00 excl. btw

Algemene voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.