Richtlijnen

Een richtlijn biedt zorgverleners en cliënten houvast bij het in kaart brengen van de gezondheidsproblemen en beslissingen over effectieve en doelmatige zorg.
In een richtlijn komen wetenschappelijke inzichten (evidence based) en klinische ervaring (practice based) samen. Richtlijnen worden opgesteld door breed samengestelde werkgroepen met zorgverleners, patienten en andere betrokkenen.

Een voorbeeld: Multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen

Mensen met ernstige psychische problematiek moeten veel hindernissen overwinnen om mee te doen in het arbeidsproces. De multidisciplinaire richtlijn over werken met ernstige psychische problematiek bevat adviezen waarmee deze mensen hun baan beter en langer kunnen behouden.

De richtlijn kan ertoe bijdragen dat werkuitval zo mogelijk wordt voorkomen en een optimale arbeidsparticipatie van de doelgroep wordt bereikt.

De richtlijn geeft de stand van kennis weer over arbeidsdeelname van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Daarnaast draagt de richtlijn kennis en aanbevelingen over aan alle professionals die deze groep ondersteunen. 

Meer voorbeelden

Andere voorbeelden van multidisciplinaire richtlijnen waarbij wij betrokken zijn geweest zijn: ADHD bij jeugdigen, Angststoornissen, Bipolaire Stoornissen, Depressie, Eetstoornissen, Familiaal Huiselijk Geweld.

Voor de JGZ hebben wij gewerkt aan de JGZ-richtlijn ADHD.
Of bekijk op Richtlijnen jeugdhulp en jeugdhulpverlening de richtlijnen:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het Trimbos-instituut heeft veel ervaring met het opstellen van richtlijnen en standaarden voor de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdbescherming en geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt samen met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld cliënten, familieleden, huisartsen, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten, bedrijfsartsen, jobcoaches, verzekeringsartsen en verslavingsartsen.

Ook hebben we ervaring met het toepasbaar maken van kennis uit bestaande richtlijnen voor andere sectoren en doelgroepen. Daarbij maken we gebruik van ervaringskennis en aanvullende wetenschappelijke literatuur.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.