Wetsevaluatie Wvggz - Wzd

Het Trimbos-instituut en Amsterdam UMC voeren in opdracht van ZonMw de eerste evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) uit.

De Wvggz, voor mensen met een psychiatrische aandoening, en de Wzd, voor mensen met een een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. Daarmee werd de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen, een wet die sinds 1994 van kracht was.

De Wvggz en de Wzd handhaven belangrijke uitganspunten van de Wet Bopz, waaronder het mogelijk maken van dwangmaatregelen in situaties waarin dat niet anders kan en het beschermen van de rechtspositie van de betrokken persoon. Maar de Wvggz en de Wzd voegen ook tal van nieuwe elementen toe, waaronder een veel sterker accent op het uitvoeren van verplichte (Wvggz) of onvrijwillige (Wzd) zorg buiten een instelling en het zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en voorkeuren van de betrokkene.

Gefaseerde aanpak

Beide wetten bepalen dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt. Deze wetsevaluatie kent een gefaseerde aanpak, met oplevering van een eerste rapportage medio december 2021 en een tweede rapportage medio 2022. De eerste fase van de wetsevaluatie is gericht op de implementatie en uitvoerbaarheid van beide wetten in de praktijk. In de tweede fase zullen een aantal onderwerpen nader worden uitgediept, en ligt de focus meer op de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de nieuwe wetgeving.

In beide fasen wordt een combinatie van juridisch onderzoek en empirisch onderzoek (zowel kwantitatief als kwalitatief) uitgevoerd. Voor het empirische kwantitatieve onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens uit diverse databronnen, waaronder gegevens van de Raad voor de Rechtspraak om onder andere het aantal rechterlijke uitspraken omtrent een verzoek voor een machtiging op grond van de Wvggz of de Wzd in kaart te kunnen brengen.

Privacy

Voor zover sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor het Trimbos-instituut, zal het Trimbos-instituut de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Verwezen wordt naar het privacystatement van het Trimbos-instituut.

Indien u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Jasper Nuijen.