Erkende interventie: Multi-Familie Groepen (MFG)

Doel van de Multi-Familie Groep is om door middel van verbeterde oplossings- en communicatievaardigheden de symptomen van de patiënt te verminderen, terugval in symptomen te voorkomen en de ervaren belasting van zowel de patiënt als de naastbetrokkenen te verminderen.

Doelgroep

De Multi-Familie Groep (MFG) is bedoeld voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening en hun naastbetrokkenen.

Aanpak

De Multi-Familie Groep is een interventie waarbij patiënten (maximaal acht) en hun naastbetrokkenen met een vaste regelmaat (meestal eens in de twee of drie weken) gedurende ongeveer anderhalf jaar samenkomen onder leiding van twee professionals en binnen dat groepsverband moeilijke situaties op gestructureerde wijze oplossingsgericht onderzoeken. Uitgangspunt is het benutten van de expertise van de patiënten en de naasten. Psychoeducatie vindt zowel vooraf in een aparte sessie plaats als gedurende de hele training aan de hand van de casuïstiek.

Materiaal

De interventie en achtergrond hiervan staan beschreven in een boek (McFarlane, 2012). Daarnaast is er een website met uitgebreide informatie (zoek op family psychoeducation).

Onderbouwing

Bij ernstige psychiatrische stoornissen is er vaak sprake van grote lijdensdruk bij de patiënt en van een hoge belasting (family burden) bij naastbetrokkenen terwijl er tegelijkertijd sprake is van verstoring van rollen en een afbrokkelend steunsysteem. De aanhoudende stress leidt vaak tot verstarde communicatie en interactie en vermindering van copingvaardigheden (o.a. Vaughn et al, 1984; Mueser K.T, 1995). Het is veelvuldig bewezen dat het betrekken van familieleden bij de behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen een gunstig effect heeft op de prognose van patiënten en op de belasting die naastbetrokkenen ervaren (o.a. Patterson & Leeuwenkamp, 2008; Motlova et al., 2006; Batist, 2010).

Onderzoek

Onderzoek naar de Multi-Familie Groep wijst uit dat deze interventie voordelen biedt boven reguliere (single family) interventies. Zo zijn er bij de inzet van deze interventie bij patiënten met een psychotische stoornis minder heropnames en minder negatieve symptomen na deelname dan bij patiënten wiens naastbetrokkenen op andere wijze waren ingezet bij de behandeling (Dyck, 2000). Uit een pilotstudie in Utrecht blijkt dat naastbetrokkenen na de interventie minder belast zijn en dat dit niet samenhangt met gewenning aan de situatie maar wel met de mate waarin men zich in staat voelt om met de klachten van de patiënt om te gaan (Batist, 2012).

Multidisciplinaire Richtlijnen

Multi-Familie Groep wordt in de Richtlijn Schizofrenie (2012) beschreven als voorbeeld van een geschikte gezinsinterventie.