DITSMI: aanpak behandeling ernstige psychische aandoeningen

Sommige mensen met ernstige psychische problematiek zijn langdurig in zorg terwijl hun behandeling stagneert. De DITSMI-aanpak werpt nieuw licht op de situatie en kijkt - vanuit verschillende perspectieven - naar wat er wel mogelijk is. Het doel van DITSMI is medisch, maatschappelijk en sociaal herstel. De beweging richting hoop, zingeving en herstel van relaties wordt in gang gezet. Eigen regie wordt herwonnen voor een leven buiten de psychiatrie.

DITSMI is een Engelse afkorting en betekent: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Ofwel: diagnosticeren, indiceren en behandelen van een ernstige psychische aandoening. De DITSMI-aanpak is ontwikkeld bij GGNet en is inmiddels bij verschillende ggz-instellingen geïmplementeerd. Een brede implementatiestudie werd in april 2024 afgerond.

Aanleiding van de DITSMI aanpak

Ondanks verschillende ontwikkelingen op het gebied van psychische zorg, zijn er nog veel mensen met ernstige psychische aandoeningen die onvoldoende herstellen. Deze mensen hebben vaak diagnoses die jaren geleden zijn gesteld en niet meer zijn aangepast. Het ontbreken van een goede behandeling bij mensen met ernstige psychische aandoeningen heeft geleid tot de ontwikkeling van de DITSMI-aanpak.

Voor wie is de aanpak?

Deze aanpak is voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening bij wie de behandeling stagneert, de indicatie voor behandeling onduidelijk is, er sprake is van polyfarmacie of ernstige bijwerkingen.

Hoe werkt de aanpak?

Bij DITSMI staat multidisciplinaire beschrijvende (her)diagnostiek en indicatiestelling en het regelmatig evalueren van behandeling volgens professionele richtlijnen centraal. Op deze manier wordt gestreefd naar herstel en het herwinnen van de eigen regie voor patiënten die al lange tijd in behandeling zijn. Met DITSMI wordt richtlijnconform gewerkt en evidence-based passende zorg geboden, zonder uw instelling te belasten met toename aan registratie en verplichte verantwoording. Concreet wordt de zorg als volgt ingericht:

 • Regelmatig de tijd nemen voor het gesprek over passende zorg: het team gaat regelmatig met elkaar in gesprek over passende zorg met als doel: het bereiken van consensus over de beschrijvende diagnose (en/of de second opinion) en geïndiceerde zorg. Dit gebeurt in een periodiek, gestructureerd en multidisciplinair DIB-overleg (Diagnosticeren, Indiceren, Behandelen).
 • Een beschrijvende actuele diagnose geven: bij het vaststellen van een diagnose wordt niet teveel aandacht besteed aan de labels van de classificerende diagnose, maar kijkt het team naar het persoonlijk profiel van een patiënt in een beschrijvende diagnose. De diagnose is breed, multidisciplinair en actueel.
 • Naasten actief betrekken: het team betrekt naasten actief bij de indicatie en evaluatie, onder andere om meer zicht te krijgen op de onderliggende krachten en kwetsbaarheden en om te controleren of de behandeling passend is.
 • Inzet van ervaringsdeskundigheid. Ervaringskennis kan van grote meerwaarde zijn bij DITSMI. Die kan worden ingezet vanuit verschillende rollen. Zo kan de ervaringsdeskundige de professionele inzet van de teams en het implementatiebeleid van de instelling versterken. Ook kan een ervaringsdeskundige de cliënt bijstaan tijdens het traject. De familie-ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor aan de naastbetrokkenen.
 • Heel regelmatig evalueren: het team evalueert regelmatig of ze op koers liggen, of de interventies het gewenste resultaat op leveren en of ze door kunnen naar de volgende stap in het protocol.

Wat levert de aanpak op voor de cliënt en de instelling?

Diagnose, behandelindicaties en medicijngebruik

Met de DITSMI aanpak…

 • …veranderde 49% van de (beschrijvende) diagnoses
 • …veranderde 67% van de behandelindicaties
 • …daalde het medicijngebruik met 14%
 • …daalde het antipsychoticumgebruik met 30%
 • …daalde het gebruik van parasympaticolytische medicatie met 48%

> Lees meer over de bevindingen in het wetenschappelijk artikel

Kosteneffectiviteit

In de praktijk blijkt dat de extra tijdsinvestering op den duur afneemt. De tijdsinvestering van het behandelteam nam eerst toe met 12%, om het volgende jaar met 34% af te nemen. Daarnaast is er minder stagnatie in behandeling en leidt de DITSMI aanpak tot een positieve budget-impact-analyse (BIA). Deze BIA is gedaan ten aanzien van het cohort uit European Psychiatry (Veereschild et al. 2020). Dit cohort is vergeleken met een soortgelijke afdeling waar DITSMI niet is toegepast en de gebruikelijke zorg doorliep. De belangrijkste bevinding is dat de kosten van het verblijf van het onderzochte cohort duidelijk afnemen door de tijd. Dit bevestigt de bevinding van het wetenschappelijk onderzoek, welke een daling van 44% in aantal opnamedagen binnen de afdeling van het DITSMI-cohort beschrijft.

Over het DITSMI implementatieproject

De DITSMI-aanpak is geïmplementeerd met ondersteuning van ZonMw en het Trimbos-instituut. Het implementatieproject dat in 2022 startte, is per 1 april 2024 afgerond. De resultaten komen voorjaar 2024 beschikbaar. Het project bestond uit diverse onderdelen:

 • Het begeleiden en ondersteunen van vier ggz instellingen bij de implementatie van de DITSMI aanpak (training, toolkit, advies, projectleidersbijeenkomsten, werkbezoeken, slotconferentie).
 • Het uitvoeren van actieonderzoek bij de deelnemende ggz instellingen, door middel van interviews bij de start, halverwege en aan het eind.
 • Evalueren van patiënttevredenheid en patiëntenzorg met behulp van regulier periodiek uitgevoerde metingen in de ggz instellingen.
 • Terugkoppeling van het actieonderzoek en de metingen in de projectleidersbijeenkomst en klankbordgroep.
 • Aanpassingen bestaande toolkit voor implementatie bij andere ggz instellingen.
 • Lerend netwerk: vier deelnemende instellingen en een schil van geïnteresseerde instellingen en andere stakeholders.

De deelnemende instellingen zijn Altrecht, GGzE, Emergis en Lentis. De deelnemende partijen zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ZonMw, het Trimbos-instituut, GGNet, IVM en MIND. Bekijk het organogram van DITSMI.

Beschikbare hulpmiddelen


Er is een gratis toolkit beschikbaar die ondersteunt bij het implementeren van de DITSMI-aanpak in ggz instellingen. In de DITSMI Toolkit zijn de volgende materialen gratis te downloaden:

 • De patiëntfolder (print versie) en patiëntfolder (drukbestand).
 • Draaiboek
 • Handreiking ervaringsdeskundigheid
 • Modelbeschrijving

Ook kan je gebruik maken van het formularium van GGNet met een stappenplan voor medicatie, gebaseerd op verschillende klinische ggz richtlijnen en NHG standaarden.

Desgewenst zijn er hulpmiddelen voor richtlijnconform werken op aanvraag beschikbaar, zoals keuzehulpmiddelen bij richtlijnen, behandelalgoritmes, onderlinge uitwisseling van behandelmethodieken en trainingen rond LVB, trauma en verslaving.

Vragen over DITSMI?

Neem contact op met Ankie Lempens.