Erkende interventie: CoVa Plus

introtekst (maximaal 3 zinnen)

Doel

CoVa-plus beïnvloedt de sociale probleemoplossing van de deelnemers in positieve zin, waardoor de kans op criminele recidive wordt verminderd.
Hoofddoel is: ‘Na afronding van CoVa-plus is de zelfbeheersing van de deelnemer in risicovolle situaties toegenomen, heeft hij een verbeterd probleemoplossend vermogen, en vindt hij zichzelf meer bekwaam in het uitvoeren van sociaal geaccepteerd/assertief gedrag.’

Doelgroep

CoVa-plus richt zich op mannelijke of vrouwelijke justitiabelen (intra- en extramuraal) met LVB en bijkomende sociaal-cognitieve problemen. We hanteren daarbij als richtlijn een IQ van 65 tot 85.

Aanpak

CoVa-plus bestaat uit een groepstraining (18 sessies) en een individuele training (12 sessies). Deelnemers die niet in een groep terecht kunnen, volgen de individuele training. De individuele variant is korter omdat er 100% maatwerk kan worden geleverd. De inhoud van de varianten is gelijk, al is de opbouw binnen de groeps- en individuele training anders en variëren de voorbeelden en gebruikte filmfragmenten.

Materiaal

Folders voor cliënten en verwijzers;

  • Een programmahandleiding;
  • Een Managementhandleiding;
  • Dvd met filmmateriaal (wordt gebruikt in de training);
  • A4-mapjes voor het huiswerk en het Positief Toekomstplan van de deelnemers;
  • Voor- en nametingen t.b.v. doelmatigheidsonderzoek, eindevaluatie voor de deelnemers.

Onderbouwing

Bij de LVB-doelgroep is sprake van:

  1. Een beperkte zelfbeheersing bij de keuze voor gedrag;
  2. Problemen met het sociaal probleemoplossend vermogen (vaak kiezen voor agressieve oplossingen);
  3. Een lage verwachting van bekwaamheid in sociaal geaccepteerd/assertief gedrag (self-efficacy).

In risicovolle situaties neemt de kans op probleem- en delictgedrag verder toe. In CoVa-plus leert de deelnemer deze risicosituaties daarom uit de weg te gaan. Ook wordt de deelnemer zich bewust van het voordeel dat het hem oplevert als hij nieuwe vaardigheden gaat toepassen.
Uit literatuur blijkt dat cognitief gedragstherapeutische programma’s effectief zijn in het voorkomen van recidive. Bij personen met LVB draagt een sociale probleemoplossingstraining (PCGT), met aandacht voor zelfbeheersingstechnieken en het gebruik van lichamelijke stress-signalen, vooral bij aan de afname van onaangepast gedrag. Ook oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie (OCGT) levert deze resultaten bij de doelgroep maar dan in minder tijd. Bovendien draagt OCGT bij aan een verhoogde self-efficacy. CoVa-plus is veelbelovend omdat het een cognitief gedragstherapeutische training betreft die PCGT en OCGT combineert.

Onderzoek

Naar CoVa-plus zijn twee procesevaluaties en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van CoVa-plus.