Interventie: i-Respect

i-Respect is een individuele extramurale training, bedoeld voor daders van agressiegerelateerde delicten die bij de reclassering onder toezicht staan.

i-Respect is gericht op het terugdringen van de kans op geweldsrecidive. De training focust zich enerzijds op bewustwording en anderzijds op (gedrags)verandering bij de doelgroep. Deelnemers krijgen inzicht in hun agressiecirkel (de interne stappen die leiden van externe gebeurtenis tot agressief gedrag), leren risicosignalen herkennen die aanleiding (kunnen) zijn voor gewelddadig gedrag en krijgen vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om geweldsdelicten te voorkomen. De oefeningen die onderdeel uitmaken van de training richten zich onder andere op de-escalatie en sociale vaardigheden. Ook leren deelnemers hoe zij andere probleemoplossingsstrategieën aan kunnen wenden.

  • Erkenning: goed onderbouwd, 6 juni 2018, deelcommissie Justitiële interventies
  • Gericht op: agressie/geweld, cognitieve vaardigheden
  • Leeftijd: volwassenen
  • Doel: voorkomen recidive
  • Methode: individuele training
  • Locatie: ambulant

Doelgroep

De training is bedoeld voor volwassenen, die veroordeeld zijn voor (daadwerkelijk of poging tot) geweldsdelict, met uitzondering van huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld op basis van racisme/discriminatie. Het delict betreft veel voorkomend geweld: fysiek, psychisch en materieel geweld. De justitiabelen hebben een laag tot laag-gemiddeld risicoprofiel* , hun agressie is ofwel primair reactief, ofwel een mix van reactief en proactief/instrumenteel. Ernstig proactief geweld, of geweld onder invloed van alcohol vragen om een andere interventie dan i-Respect. Ook kan er geen sprake zijn van een delictpatroon waarin iemand drie keer of vaker is veroordeeld voor een geweldsdelict. Verslavings- en psychiatrische problematiek vormen ook exclusiecriteria, evenals onvoldoende beheersing van dezelfde taal voor trainer en deelnemer.

Aanpak

i-Respect is een individuele training, die bestaat uit twaalf bijeenkomsten en een light-versie van zes bijeenkomsten voor de lage risicogroep. De bijeenkomsten vinden eens of tweemaal per week plaats. De totale training duurt 18 uur (in geval van de light-versie 9 uur). De training dient volledig te worden doorlopen. Wanneer een bijeenkomst niet kan worden gevolgd, wordt een inhaalsessie georganiseerd. Na drie keer ongeoorloofd verzuim, stopt de training voor de deelnemer.

Tijdsinvestering

De totale training duurt 18 uur (in geval van de light-versie 9 uur).

Meer informatie

*De reclassering stelt aan de hand van de RISc of de Quick-scan (en eventueel B-Safer in geval van huiselijk geweld) een risicoprofiel op van een dader. Het risicoprofiel geeft een indicatie van de waarschijnlijkheid van recidive en de ontvankelijkheid van de justitiabele. De RISc is uitgebreider en geeft ook een beeld van iemands sterke kanten, en geeft een indicatie voor welke interventie(s) eventueel geschikt zijn voor deze dader. Deze risicoprofielen aan de
hand van de RISc kennen vier risiconiveaus (Van der Knaap, 2009): laag (tot 20% recidive kans), laag-gemiddeld (21%-40%), hoog-gemiddeld (41%-60%), hoog (61% of hoger).