Erkende interventie: Assertive Community Treatment (ACT)

Doel

Het hoofddoel van ACT is herstel door middel van behandeling, begeleiding en rehabilitatie in de maatschappij, opdat patiënten met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de maatschappij kunnen functioneren.

Doelgroep

ACT is geïndiceerd voor een relatief kleine groep patiënten die zijn gediagnosticeerd met ernstige psychiatrische stoornissen, die langdurig last hebben van ernstige symptomen, en dientengevolge grote moeite hebben om zich zelfstandig in de maatschappij staande te kunnen houden.

Aanpak

ACT is een model waarbij een multidisciplinair team patiënten helpt op meerdere levensgebieden tegelijk: psychiatrische diagnostiek en behandeling, medicatie, verslaving, huisvesting, werk, financiën, en algemene dagelijkse activiteiten. Het team werkt met een gedeelde caseload, alle hulpverleners kennen alle patiënten en werken samen in de behandeling.

Materiaal

De achtergrond en inhoud van ACT zijn beschreven in (inter)nationale artikelen. Daarnaast zijn er een ACT Toolkit en een Nederlands ACT boek uitgebracht. Deze bevatten informatie over achtergronden, opzet en werkwijze van de ACT teams, randvoorwaarden, onderzoeksresultaten en kwaliteitsbewaking. Daarnaast is er een instrument beschikbaar dat de mate van modeltrouw aan het ACT model meet.

Onderbouwing

De doelgroep waarvoor ACT is geïndiceerd, heeft naast de psychiatrische aandoening(en) ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren. Een ACT team heeft verschillende disciplines in huis en kan de patiënt, zonder te hoeven door te verwijzen naar een andere zorgverlener, op verschillende levensgebieden ondersteunen (integrale aanpak). ACT biedt (zeer) intensieve outreachende zorg, zo lang als nodig is.

Onderzoek

Sinds het ontstaan van ACT zijn er tal van onderzoeken gepubliceerd. De duidelijkste effecten van ACT werden gevonden op opname(dagen) en dakloosheid/stabiele huisvesting. Daarnaast bleek uit de studies dat wanneer het opnamegebruik op baseline hoog was en teams meer georganiseerd waren volgens het ACT-model, er op deze uitkomstmaat een daling te zien was.

Multidisciplinaire Richtlijnen

ACT is opgenomen en aanbevolen in de Richtlijn Schizofrenie (2012)