Nieuws |

Zuid-Holland Noord op koers bij tegengaan dakloosheid

Zuid-Holland Noord op koers bij tegengaan dakloosheid

De centrumgemeente Leiden en de veertien gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek liggen op koers bij het tegengaan van dakloosheid, maar er zijn genoeg redenen om de regionale aanpak voort te zetten en te versterken. Dat zijn de conclusies van een evaluatie van het regionaal beleidsplan.

In 2008 startten de vijftien samenwerkende gemeenten een gezamenlijke aanpak om alle dakloze mensen in de regio te helpen, huisuitzettingen te voorkomen en voldoende zorg- en opvangvoorzieningen te realiseren. De looptijd van dit plan, het Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord, eindigde begin 2014. Het Trimbos-instituut evalueerde de effectiviteit van het beleid en deed aanbevelingen voor een vervolg.

Samenwerking
Om de doelen te bereiken gingen gemeenten en instellingen voor opvang, zorg, welzijn, en woningcorporaties samenwerken onder gemeentelijke regie. Die samenwerking is aanzienlijk verbeterd, waardoor het aantal dakloze mensen in de regio afnam van naar schatting 350 in 2008 naar ruim 200 in 2013. Ook kregen de laatste jaren nagenoeg alle, in totaal bijna 580, dakloze mensen een integraal traject, gericht op huisvesting, een inkomen, zorg en dagbesteding. Er werden voorzieningen voor opvang, verblijf en ondersteuning gerealiseerd.

Knelpunten
Knelpunten zijn er ook. Zo neemt het aantal huisuitzettingen de laatste jaren weer toe, is het aanbod aan woon- en ondersteuningsvormen nog ontoereikend, stromen maar weinig mensen vanuit de opvang door naar permanente woonvormen en ervaren cliënten de ondersteuning vaak nog als verkokerd en aanbodgericht.

Kansen en risico’s
Gemeenten, samenwerkingspartners en cliënten keken ook vooruit. Ze benoemden de kansen die de decentralisaties bieden om samenwerking tussen organisaties te sturen en om uitstroom en participatie van de doelgroep te bevorderen, maar zagen ook de risico’s van bijvoorbeeld bezuinigingen of een onrealistisch beroep op de ‘eigen kracht’ van de doelgroep.

De regio gebruikt de evaluatie voor het opstellen van een nieuw regionaal beleidsinitiatief om dakloosheid verder te voorkomen en te verminderen.

Meer informatie:
Mathijs Tuynman  mtuynman@trimbos.nl

Download bijlage het evaluatierapport ‘Zuid-Holland Noord op koers?’

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)