Nieuws |

Handhaving Drank- en Horecawet: vier gemeenten starten met een pilot

Handhaving Drank- en Horecawet: vier gemeenten starten met een pilot

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zijn vier gemeenten gestart met een pilottraject waarin gemeenten aan de slag gaan met de handreiking Toezicht Drank- en Horecawet. Drie gemeenten richten zich op het thema leeftijdsgrens en één gemeente richt zich op het thema dronkenschap en doorschenken.

Een pilot in tijden van een pandemie?

Wellicht bent u verbaasd dat het pilottraject met de handhaving van de Drank en Horecawet (DHW) wordt gestart tijdens deze pandemie. Tijden als deze bieden echter ook kansen. In de eerste fase van het project gaan gemeenten aan de slag met het ontwikkelen van een implementatieplan en het creëren van draagvlak onder lokale stakeholders. De uitvoering zal pas later plaatsvinden. Dat biedt nu ruimte om een goede basis te leggen, van waaruit verder gewerkt wordt. Goede handhaving van de DHW is ook in deze tijden essentieel. Alcoholgebruik kan ertoe leiden dat mensen zich minder goed aan de coronamaatregelen houden. Het verbeteren van de naleving van de DHW kan bijdragen aan het voorkomen van besmettingen en incidenten in de horeca.

Stappen in de pilot

De pilot lopen tot en met december 2021 en de deelnemende gemeenten worden daarbij ondersteund door het Trimbos-instituut en bureau Objectief. De gemeenten gaan samen met de lokale horeca, toezichthouders en andere betrokken partijen aan de slag met de werkwijze zoals deze in de handreiking wordt beschreven. In de eerste fase werken de gemeenten onder begeleiding van het Trimbos-instituut en Objectief aan een implementatieplan. In de tweede fase (najaar 2021) komt, indien het mogelijk is, de uitvoering van het plan aan bod. De pilots leveren voorbeelden en inzichten op die andere gemeenten kunnen gebruiken in de handhaving van de Drank- en Horecawet ten aanzien van de onderwerpen leeftijdsgrens en dronkenschap en doorschenken.

Over de handreiking

De handreiking is ontwikkeld in het kader van het preventieakkoord in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De handreiking biedt handvatten en informatie voor gemeenten die het toezicht op en de naleving van de Drank- en Horecawet willen verbeteren.

Meer weten over de handreiking of over de pilot?

De volledige handreiking Toezicht Drank en Horecawet is beschikbaar op de website www.handreikingdhw.nl. Ook de opgedane inzichten en voorbeelden die voortkomen uit de pilottraject zullen worden gedeeld op deze website.