Nieuws |

Trimbos-instituut onderzoekt gedragsinterventie Stay-a-way

Het Trimbos-instituut gaat onderzoeken of de interventie Stay-a-way op de juiste manier wordt uitgevoerd. Stay-a-way is een individuele gedragsinterventie voor jeugdige delinquenten met risicovol middelengebruik. De interventie wil motiveren tot minder of geen gebruik van alcohol en/of drugs.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews met verschillende betrokkenen en dossieronderzoek op basis van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen van de Raad voor de Kinderbescherming. Tevens wordt met een enquête nagegaan of de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Ook wordt ingegaan op de motivatie van jongeren om aan Stay-a-way deel te nemen en in hoeverre voldaan is aan de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van Stay-a-way. Het onderzoek geeft inzicht in hoeverre (toekomstig) effectonderzoek haalbaar is.

Motivatie
Stay-a-way hanteert een aanpak waarbij sterk wordt ingezet op motivatie, zelfcontrole en ondersteuning van ouders. De interventie is gebaseerd op Motivational Interviewing en Cognitieve Gedragstherapie. Naast motiveren om weinig of niet te gebruiken, probeert de training ook bij de deelnemers het inzicht te vergroten in de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag. Het uiteindelijke doel van de interventie is het verkleinen van de kans op recidive.

Status ‘erkend’
Het programma is in juni 2011 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat het programma aan alle kwaliteitscriteria voldoet die door het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn opgesteld. De erkenning is geldig voor vijf jaar. Na vijf jaar dient de interventie onderzocht te worden op doeltreffendheid en effect. Hieraan voorafgaand dient een procesevaluatie uitgevoerd te worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De resultaten worden het eerste kwartaal van 2015 verwacht.

Vragen/opmerkingen
Caroline Place cplace@trimbos.nl

tel. 030-2959280

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)