Trimbos-instituut gaat Atlant ondersteunen bij meting welbevinden onder bewoners

Atlant biedt gespecialiseerde langdurige zorg voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, gerontopsychiatrische aandoeningen en dementie. De organisatie wil graag goed aansluiten op de behoeften van haar bewoners, onder andere door jaarlijks uitvraag te doen naar het welbevinden van haar bewoners. Het Trimbos-instituut gaat in 2023 Atlant helpen deze uitvraag te implementeren en de uitkomsten te vertalen naar concreet beleid.

In 2022 is bij Atlant het nieuwe woongebouw Marken Haven in gebruik genomen, waar 100 bewoners een nieuw thuis hebben gevonden. Op deze locatie wordt onder andere gespecialiseerde  gerontopsychiatrische (GP) zorg geboden. Het nieuwe woongebouw heeft een innovatief karakter; zo zijn er naast de observatie- en doorstroom-afdeling nog drie afdelingen die een specifiek leefmilieu hebben, te weten beschermend, regiebevorderend en structurerend. Deze leefmilieus komen tegemoet aan de specifieke behoeften van bewoners, bijvoorbeeld de behoefte aan een prikkelarme omgeving of een duidelijke structuur.

Peilen van welbevinden onder de bewoners

Atlant wil graag meer tegemoet komen aan de specifieke behoeften van bewoners en in haar beleid focussen op het welbevinden  van deze bewoners. Daarom heeft Atlant het plan opgevat om de Laurens Well-being Inventory for Gerontopsychiatry (LWIG) vragenlijst in de toekomst jaarlijks bij bewoners af te nemen. Dit is een vragenlijst die specifiek is ontwikkeld om het welbevinden  van bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in kaart te brengen. De uitkomsten gebruikt Atlant als input en vormgeving voor het jaarlijkse zorgleefplan (ZLP) dat met de bewoners besproken wordt. Daarnaast zou Atlant de uitkomsten van de LWIG graag gebruiken om te achterhalen welke centrale thema’s er leven bij bewoners zodat zij vervolgens op basis daarvan een plan kan maken voor verbeteringen.

Trimbos-instituut onderzoekt implementatie

Atlant heeft het programma Ouderen van het Trimbos-instituut gevraagd te onderzoeken op welke manier het jaarlijks afnemen van de LWIG vragenlijst onder bewoners het beste kan plaatsvinden. Daarnaast zal onderzocht worden hoe de uitkomsten van de LWIG vragenlijst en de jaarlijkse bespreking daarvan, zinvolle aanknopingspunten kunnen bieden voor het verder verbeteren van de zorg, zowel op individueel bewonersniveau als op het niveau van bewonersgroepen. Hiertoe zal het Trimbos interviews afnemen bij zorgprofessionals en bewoners, focusgroepen organiseren, observaties uitvoeren en de LWIG resultaten analyseren. De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2023 verwacht.

Meer informatie over dit project?

Loes van Dusseldorp, onderzoekscoördinator Atlant, L.van.Dusseldorp@atlant.nl

Marieke Kroezen, senior onderzoeker Ouderen Trimbos-instituut, MKroezen@trimbos.nl