Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp gereed

De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp is gereed. De richtlijn biedt handvatten voor het inzetten van gepaste interventies en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in nauwe samenwerking met professionals en cliënten.

Naar schatting telt Nederland circa 500.000 Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP). Gelukkig groeit een groot deel van deze kinderen zonder bijzondere problemen op. Tegelijkertijd is het risico voor deze kinderen groter om later ook psychische problemen en/of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. Met snel ingrijpen kunnen ernstige problemen worden voorkomen.

Handvatten
De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp biedt hiertoe handvatten. De richtlijn is in nauwe samenwerking met professionals en cliënten ontwikkeld door het Trimbos-instituut als onderdeel van het programma Richtlijnen Jeugdhulp, in opdracht van het Nederlands jeugdinstituut. De richtlijn is gemaakt op initiatief van de in de jeugdhulp acterende beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW en gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De richtlijn geldt als de professionele standaard van de betreffende beroepsgroepen en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp onder de Jeugdwet.

SIK-lijst
Of bij een KOPP-kind daadwerkelijk problemen ontstaan, hangt af van de aanwezigheid én het samenspel van risicofactoren en beschermende factoren. Om een goede risicoanalyse te kunnen maken van de aard en ernst van de problematiek, beveelt de richtlijn aan om daarbij de Lijst voor Screening en Interventie Keuze (SIK-lijst) te gebruiken. Als de jeugdige het risico loopt om KOPP-problematiek te ontwikkelen wordt jeugdprofessionals (psychologen, pedagogen en jeugdzorgwerkers) aanbevolen de handelingsadviezen uit de KOPP Richtlijn op te volgen en de geselecteerde interventies in te zetten. De richtlijn biedt hiertoe een overzicht. De interventies zijn erop gericht de beschermende factoren voor het kind te versterken en de risicofactoren te verminderen.

De richtlijn is voorzien van drie praktische werkkaarten voor professionals. Ook is een wetenschappelijke onderbouwing en een cliëntversie beschikbaar.

Zie http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp/ voor downloads.

Meer informatie
Jolanda Meeuwissen. [email protected]

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)