Nieuws |

Nieuwe generieke module versterkt focus op herstel

Nieuwe generieke module versterkt focus op herstel

De Generieke module Herstelondersteuning is online beschikbaar. Een breed samengestelde werkgroep heeft de module opgesteld om herstelondersteuning binnen ggz, verslavingszorg en het sociaal domein te verankeren. Herstelondersteuning gaat om ondersteuning van het individuele proces van cliënten, gericht op het ontwikkelen van meer eigen regie en zelfvertrouwen, een beter contact met anderen en meedoen in de samenleving.

De generieke module is een hulpmiddel voor zorgprofessionals om mensen met psychische en/of verslavingsproblemen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun herstel.

Cultuurverandering

Iedereen is bij uitstek deskundig over zichzelf en kan daarom alleen zélf herstellen. De generieke module maakt voor zorgverleners inzichtelijk hoe zij dit proces kunnen ondersteunen. Belangrijk is om aan te sluiten op de individuele hulpbehoefte van de persoon in kwestie en meer oog te hebben voor zijn of haar innerlijke veerkracht en betekenisgeving van de klachten. Rehabilitatiemethoden kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Op organisatieniveau is een cultuurverandering nodig waarbij de hele organisatie, het zorgaanbod en de manier van werken doordrongen raakt van de herstelvisie. Opleidings- en trainingsprogramma’s kunnen hier een belangrijke rol in spelen, evenals verankering in het strategisch beleid, voortdurende dialoog tussen alle betrokkenen, voorbeeldgedrag en creativiteit in het zoeken naar alternatieven.

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Speciale aandacht gaat uit naar de rol en inzet van (familie-)ervaringsdeskundigen. Zowel voor het persoonlijk als maatschappelijk herstel van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen bieden ervaringsdeskundigen hoop dat herstel mogelijk is. De inzet van ervaringsdeskundigheid kan individueel plaatsvinden (bijvoorbeeld door een herstelcoach) of groepsgewijs in zelfhulp- en herstelcursussen (zoals Herstellen doe je Zelf en WRAP).

Visie op herstel

De generieke module levert concrete handvatten op basis van wat het afgelopen decennium over dit onderwerp is opgesteld aan ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis. Het herstelproces is voor iedereen anders, maar de steun van naasten, lotgenoten, ervaringsdeskundigen, sociaal werkers en zorgverleners is altijd belangrijk. Als die steun gericht is op het persoonlijk en maatschappelijk herstel van de persoon zelf, aansluit bij wat iemand zelf wil en bij de krachten en mogelijkheden van de persoon, noemen we dit herstelondersteuning. Deze algemeen geaccepteerde visie op herstel ligt ten grondslag aan de module.

Breed gedragen

De generieke module is in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz ontwikkeld door een brede werkgroep met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen, beroepsgroepen, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars. Een projectgroep vanuit het Trimbos-instituut en het Landelijk Platform GGz heeft de werkgroep ondersteund bij de ontwikkeling.

Download de Generieke module Herstelondersteuning

Meer over dit thema