Meer handvatten en samenwerking bij verzorging van mensen met onbegrepen gedrag in de thuissituatie

Mensen met onbegrepen gedrag, zoals psychotisch, angstig, geagiteerd of apathisch gedrag, wonen steeds langer thuis. Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een grote rol in de dagelijkse zorg van mensen met onbegrepen gedrag. Uit de Knelpuntenanalyse Onbegrepen Gedrag in de Thuissituatie blijkt dat zij zich vaak onvoldoende toegerust  voelen om de juiste ondersteuning te bieden aan het toenemend aantal cliënten met onbegrepen gedrag. 

Knelpunten

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de knelpunten die spelen bij de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag in de thuissituatie vanuit het oogpunt van verzorgenden en wijkverpleegkundigen. Gevonden belemmerende factoren zijn gerelateerd aan de cliënt (bijv. taalbarrières), aan wijkverpleegkundigen of verzorgenden (bijv. gebrek aan kennis en vaardigheden), aan zorgorganisaties (bijv. hoge werkdruk) en aan landelijke wet- en regelgeving (bijv. zorg voor onbegrepen gedrag niet of te weinig vergoed door zorgverzekeraar).

Daarnaast geven wijkverpleegkundigen en verzorgenden aan dat de bestaande richtlijnen weinig tot geen aandacht besteden aan de zorg die in de wijk wordt geboden aan mensen met onbegrepen gedrag. Huidige richtlijnen werden door verpleegkundigen en verzorgenden dan ook ontoereikend bevonden, omdat zij concrete handvatten voor zorg in de thuissituatie missen. Een aanzienlijk deel van de verpleegkundigen en verzorgenden was onbekend met de reeds bestaande richtlijnen omtrent onbegrepen gedrag bij dementie en/of psychiatrische problematiek.

 

Aanbevelingen

Uit het onderzoek kwam een viertal aanbevelingen om de thuiszorg voor mensen met onbegrepen gedrag te verbeteren:

  1. Verbeter de basiskennis over onbegrepen gedrag onder wijkverpleegkundigen en verzorgenden.
  2. Stel een landelijk voorbeeldprotocol op welke gebruikt kan worden door zorgorganisaties, waarin geadviseerd wordt over beleidsmatige regelingen omtrent onbegrepen gedrag.
  3. Vertaal thema’s en werkwijzen uit huidige richtlijnen naar een praktische toepassing middels een handreiking. Deze handreiking dient toegespitst te zijn op het leveren van zorg bij onbegrepen gedrag in de thuissituatie door wijkverpleegkundigen en verzorgenden.
  4. Onderzoek de randvoorwaarden en verbeter de ketensamenwerking rondom mensen met onbegrepen gedrag in de wijk

 

“De knelpuntanalyse laat duidelijk zien dat verzorgenden en wijkverpleegkundigen op zoek zijn naar meer praktische kennis over onbegrepen gedrag die goed aansluit op de dagelijkse werksituatie. Een investering in kennisontwikkeling door het zorgveld zou de thuiszorg voor mensen met onbegrepen gedrag ten goede komen.” – Henriëtte van der Roest, Programmahoofd Ouderen

 

Meer weten over de knelpuntenanalyse onbegrepen gedrag in de thuissituatie?

> Download het rapport hier

Marieke Kroezen
Projectmedewerker Ouderen