Landelijk zorgsysteem voor veteranen onderzocht

Landelijk zorgsysteem voor veteranen onderzocht

Het in 2007 ingevoerde Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen voldoet aan de doelstelling: hoogwaardige maatschappelijke steun en psychische zorg leveren aan veteranen. Over het geheel gezien waarderen de veteranen deze zorg positief tot zeer positief. Verbeterpunten zijn een betere inventarisatie van problemen in het dagelijks leven en het meer betrekken van de partner bij de begeleiding of behandeling.

Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO).

Veteranen kijken vaak met trots terug op hun inzet bij militaire operaties en uitzendingen. Desondanks kunnen in de periode na dienstverlating bij een klein deel van de veteranen toch psychische en/of lichamelijke klachten optreden. Voor veteranen met maatschappelijke problemen of psychische klachten is het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) opgezet. Het LZV bestrijkt de gehele keten van intake en maatschappelijk werk, laagdrempelige ondersteuning, en meer gespecialiseerde hulpverlening lopend van enkelvoudige behandelingen tot topklinische zorg.

Onderzoek
In 2013 en 2014 hebben we onderzoek gedaan naar de ervaringen van veteranen met de door het LZV geboden zorg. Hiervoor werd de Consumer Quality Index veteranenzorg (CQIv) ontwikkeld, een vragenlijst die door de veteranen zelf wordt ingevuld en waarin onder meer wordt gevraagd naar problemen in het dagelijks leven, de bejegening door hulpverleners, ervaren knelpunten in de zorg, de werking van de zorgketen, de bereikbaarheid van de zorg, het betrekken van partners en/of kinderen, en de huidige ervaren gezondheid.

Kwetsbare groep
De groep veteranen met psychische klachten is een kleine, maar kwetsbare groep. Een (grote) meerderheid van de veteranen in zorg bij het LZV meldt namelijk een matige tot slechte algemene en psychische gezondheid, slechter dan die van vergelijkbare groepen ambulante GGZ-cliënten, en zelfs slechter dan die van ambulante GGZ-cliënten die veel psychische klachten hebben. Daarom is kwalitatief goede zorg voor deze groep belangrijk.

Een positief oordeel maar ook enkele verbeterpunten
Het oordeel van de veteranen over de geboden zorg via het LZV is over het algemeen (zeer) positief. Dit geldt met name voor de bejegening door begeleiders en behandelaars. Ook de werking van de LZV zorgketen wordt over het algemeen positief beoordeeld. Als verbeterpunten worden genoemd een betere inventarisatie van eventuele problemen in het dagelijks leven. Ook de overdracht tussen verschillende behandelaren binnen instellingen en tussen instellingen verloopt niet altijd vlekkeloos; verhalen moeten vaak opnieuw verteld worden, wat als hinderlijk werd ervaren.

De meeste kritiek betrof echter het onvoldoende betrekken van de partner en/of kinderen, hoewel de invloed op het thuisfront door begeleiders wel wordt onderkend. Op dit gebied lijkt er dus nog veel te winnen. Dit onderzoek heeft geleid tot verbeterpunten die zowel door het LZV als de toezichthouder opgepakt worden om de veteranenzorg te verbeteren.

Lees hier het rapport van het onderzoek.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)