Nieuws |

Factsheet Waterpijp: nieuwe feiten en cijfers op een rij

Factsheet Waterpijp: nieuwe feiten en cijfers op een rij

In de herziene factsheet ‘Waterpijp’ zijn de laatste prevalentiecijfers van waterpijp roken gebundeld. Daarnaast wordt de huidige stand van (wetenschappelijke) kennis over de waterpijp samengevat en wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot de waterpijp toegelicht.

In 2016 gaf 14,7% van de bevolking van 18 jaar en ouder aan ooit waterpijp te hebben gerookt. Onder jongeren lag dit percentage hoger. In 2015 had bijna een kwart (22,5%) van de 12 t/m 16 jarige scholieren van voortgezet onderwijs en meer dan de helft (53,3%) van de 16 t/m 18 jarige MBO/HBO studenten ooit waterpijp gerookt. Waterpijpgebruik is overwegend incidenteel van aard. De meeste mensen roken waterpijp vanwege de gezelligheid en het sociale karakter ervan.

Schadelijkheid

Net als bij het roken van sigaretten komen ook bij het roken van waterpijp schadelijke stoffen vrij zoals nicotine, teer en koolmonoxide. Een overzichtsstudie uit 2016 concludeert dat er, in vergelijking met één sigaret, tijdens één waterpijpsessie onder andere 124 keer meer tabaksrook, 2 keer meer nicotine (bij gebruik van tabak als rookwaar) en 11 keer meer CO (bij verhitting met niet-elektrische kooltjes) wordt geïnhaleerd. De risico’s van waterpijp roken zijn met name gerelateerd aan long- en hart- en vaataandoeningen.

Beleidsmaatregelen

De Tabaks- en rookwarenwet is van toepassing op het gebruik van de waterpijp wanneer deze tabak bevat. Sinds 2016 zijn er ook regels gesteld aan kruidenmengsels zonder tabak. Zo dienen deze kruidenmengsels een gezondheidswaarschuwing te bevatten, geldt er een leeftijdsgrens van 18 jaar en is er een reclameverbod van kracht.

Deze factsheet is een update van de factsheet ‘Waterpijp’ uit 2013.