Drie nieuwe erkende interventies

Drie nieuwe erkende interventies

Op 21 september 2016 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies drie interventies erkend: CoVa-plus, Leren van Delict en Caring Dads. De commissie beoordeelt interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld, zowel in de jeugdzorg, de ggz en het sociale domein, op kwaliteit en effectiviteit.

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut ondersteunen de commissie.

CoVa-plus: Goed Onderbouwd
CoVa-plus is een cognitieve vaardigheidstraining voor de LVB-doelgroep onder de reclasseringspopulatie. CoVa-plus is een sociale probleemoplossingstraining (PCGT) met aandacht voor zelfbeheersing, geïntegreerd met een oplossingsgerichte aanpak (OCGT). Middels CoVa-plus krijgen deelnemers vaardigheden aangeleerd om in sociale situaties tot prosociaal gedrag te komen.

Centraal in de methodiek staat het hulpmiddel ‘de Helpende Hand’. De deelnemer leert met behulp van vijf sociale probleemoplossingsstappen kiezen voor sociaal geaccepteerde/assertieve oplossingen in sociale situaties. Ook leert hij manieren voor stressreductie, zodat hij in spanningsvolle situaties niet impulsief handelt maar eerst de Helpende Hand doorloopt. Wanneer de stress te groot is om tot zelfbeheersing te komen, wordt de deelnemer geleerd deze risicosituaties uit de weg te gaan. In CoVa-plus gaat elke deelnemer op zoek naar zijn levensdoel(en). Met een positief toekomstbeeld voor ogen is hij namelijk gemotiveerd om de nieuwe vaardigheden daadwerkelijk toe te passen.

Er wordt zo veel mogelijk op maat gewerkt, met expliciete aandacht voor terugvalpreventie. CoVa-plus heeft een groepsvariant van 18 sessies en een individuele variant van 12 sessies. Samenwerking vindt plaats met de toezichthouder/mentor en het persoonlijke netwerk van de deelnemer. Vanaf januari 2016 zijn de trainers gestart met het geven van CoVa-plus.

Leren van Delict: Goed Onderbouwd
Leren van Delict is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een (gewelddadig) delict hebben gepleegd en in een justitiële jeugdinrichting of JeugdzorgPlus instelling verblijven. Het doel is voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Tijdens Leren van Delict leert de jongere hoe hij nieuwe delicten kan voorkomen en welk gedrag daarvoor een alternatief is. Hiertoe analyseert de jongere het gepleegde delict, en leert om verhoogde risicofactoren en risicosituaties bij zichzelf en in zijn omgeving te herkennen. Vervolgens richt de interventie zich op het aanleren van gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden en het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan. Door middel van opfrissessies worden bijeenkomsten doelgericht herhaald tijdens kritieke overgangssituaties.

Caring Dads: Goed Onderbouwd
Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. De interventie richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. Contact met de moeder en gecoördineerd casemanagement zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de interventie. Het doel is het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling door de vader en/of het getuige zijn van huiselijk geweld van de vader tegen de moeder, om daarmee de ontwikkelingskansen van de kinderen en hun mogelijkheden tot herstel van eventueel opgelopen schade te vergroten. Caring Dads combineert elementen van het vaderschap (gezinsvol, kennis en vaardigheden) met het erkennen van de (vroegere) mishandeling en het nemen van verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van het kind te verbeteren. De behoeften en het tempo van het kind zijn daarbij leidend. De groepsinterventie bestaat uit zeventien groepsbijeenkomsten van twee uur.

Meer informatie over deze interventies
In de databank van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u erkende interventies voor het hele brede spectrum van de jeugdsector.
 
In de databank van het Trimbos-instituut vindt u erkende interventies voor de langdurende GGZ.

In de databank van Movisie vindt u erkende interventies voor het sociale domein.

Aanmelden digitale nieuwsbrief
Wilt u zich of anderen aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies? Stuur dan een e-mail naar: info@justitieleinterventies.nl. Ook reacties en commentaar zijn welkom.