Breda op koers bij tegengaan dakloosheid

Breda op koers bij tegengaan dakloosheid

De centrumgemeente Breda en de elf regiogemeenten liggen op koers bij het tegengaan van dakloosheid. Dat blijkt uit het evaluatierapport Stedelijk Kompas 2008-2015. Veel daklozen zijn van straat gehaald en de betrokken instellingen weten elkaar veel beter te vinden dan voorheen. Er zijn ook aanbevelingen: voorkom samen met de buurt dat mensen dakloos worden, heb aandacht voor mensen die zorg uit de weg gaan en betrek mensen die ervaring hebben met (dreigende) dakloosheid bij de hulpverlening.

Sinds 2008 bestaat het Stedelijk Kompas: een samenwerking tussen twaalf gemeenten en diverse organisaties op het gebied van maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het doel is goede opvang en begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen, gericht op een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan. Binnenkort loopt het convenant af en worden vervolgafspraken voorbereid. Om de huidige ervaringen bij de vervolgafspraken te kunnen betrekken, gaf Breda aan het Trimbos-instituut opdracht voor een kleinschalig, kwalitatief evaluatieonderzoek.

De laatste jaren werden voorzieningen voor opvang, verblijf en ondersteuning gerealiseerd. Ook verbeterde de samenwerking tussen de betrokken organisaties, waardoor men er in slaagde om bijna duizend dakloze mensen te voorzien van een herstelplan, gericht op huisvesting, inkomen, zorg en dagbesteding. Ook is dankzij de Bredase monitoring de gehele doelgroep in beeld; essentieel bij het formuleren van effectief beleid.

Verbetering
Er is ook nog ruimte voor verbetering: betrokkenen wijzen erop dat de focus van beleid nog meer kan liggen op het voorkomen van dakloosheid; (preventieve) schuldhulpverlening kan bijdragen aan het verminderen van het aantal huisuitzettingen. Ook zijn er onvoldoende woonvoorzieningen om (voormalig) dakloze mensen te huisvesten. Prioriteit moet gegeven worden aan het bieden van passende zorg en huisvesting van een groep ‘moeilijk plaatsbare’ mensen en zorgmijders die nog op straat verblijft.

Kansen
Gemeenten, samenwerkingspartners en cliënten keken ook vooruit. Ze benoemden kansen, onder meer in het zoeken van aansluiting bij de partijen die in de wijk actief zijn, zoals de wijkteams en de centra voor jeugd en gezin. Het feit dat beschermd wonen sinds 1 januari 2015 tot de gemeentelijke taken behoort, wordt gezien als een kans om nog beter toe te leiden naar passende zorg en als een mogelijkheid voor meer door- en uitstroom. In de Participatiewet en de Wmo zien zij mogelijkheden om participatie en activering van de doelgroep van het Kompas te stimuleren.

Download het evaluatierapport ‘Evaluatie Stedelijk Kompas Breda’

Meer over dit thema