Nieuws |

Alcoholgebruik onder 65-plussers stijgt met opleiding

Alcoholgebruik onder 65-plussers stijgt met opleiding

Bijna 9 op de 10 hoogopgeleide 65-plussers geven aan wel eens alcohol te drinken. Onder hun laagopgeleide leeftijdsgenoten zijn dat er bijna 7 op de 10. De hoogopgeleide drinker van 65 jaar of ouder valt het vaakst in de categorie overmatige drinker. Ze geven zelf aan dat ze vaker overmatig drinken dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten en ook vaker dan de jongere hoogopgeleiden. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut.

Van de hoogopgeleiden van 25 jaar of ouder zegt 89 procent in de afgelopen 12 maanden weleens alcoholhoudende drank te hebben gedronken1. Onder hun middelbaar- en laagopgeleide leeftijdsgenoten is dit achtereenvolgens 83 en 70 procent.

Vooral onder hoogopgeleiden die aangeven weleens alcohol te nuttigen neemt het percentage overmatige drinkers2 toe met de leeftijd: 15 procent van de hoogopgeleide 65-plussers drinkt overmatig, bijna twee keer zoveel als 25- tot 45-jarigen. Onder laagopgeleide drinkers is het aandeel overmatige drinkers juist lager onder 65-plussers vergeleken met de 45- tot 65-jarigen (10 tegenover 14 procent).

Overmatige drinkers onder drinkers naar opleidingsniveau en leeftijd, 2014/2015

Laagopgeleide mannen drinken vaker overmatig als ze drinken

Hoewel laagopgeleide mannen minder vaak drinken dan hoogopgeleide mannen (79 tegenover 93 procent) is hun alcoholgebruik – als ze drinken – wel vaker overmatig. Ruim 14 procent van de laagopgeleide drinkende mannen geeft aan meer dan 21 glazen alcohol per week te drinken, terwijl dit nog geen 11 procent is onder hoog opgeleide drinkende mannen.

Ook laagopgeleide vrouwen drinken minder vaak dan hoogopgeleide vrouwen (63 tegenover 86 procent). Onder drinkende vrouwen is het aandeel overmatige drinkers vergelijkbaar over alle opleidingsniveaus: ongeveer 1 op de 10 geeft aan meer dan veertien glazen alcohol per week te drinken.

Overmatige drinkers onder drinkers van 25 jaar of ouder naar geslacht en opleidingsniveau, 2014/2015

Weinig overmatige drinkers onder drinkende jonge vrouwen

Vrouwen van 25 jaar of ouder drinken minder vaak dan mannen in dezelfde leeftijd (86 tegenover 74 procent) en als zij drinken, drinken ze ook minder vaak overmatig. Met name drinkende vrouwen van 25 tot 45 jaar drinken aanzienlijk minder vaak overmatig dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Vanaf 45 jaar is onder de drinkers geen verschil meer zichtbaar tussen mannen en vrouwen wat betreft overmatig drinken.

Overmatige drinkers onder drinkers naar geslacht en leeftijd, 2014/2015

Meer zicht op de oudere drinker

De cijfers van de Leefstijlmonitor lijken erop te wijzen dat de hoogopgeleide 65-plusser een groter risico heeft op problematisch alcoholgebruik. Er is echter nog veel onduidelijk over de aard en omvang van het alcoholgebruik onder ouderen. Daarom is het Trimbos-instituut onlangs een onderzoek gestart waarbij gekeken wordt naar de beweegredenen van ouderen om alcohol te drinken en de kenmerken van ouderen die veel alcohol drinken. Bovendien moet opgemerkt worden dat hoewel oudere drinkers vaker overmatig lijken te drinken dan jongere drinkers (25-45 jaar), juist jongere drinkers vaker zware drinkers3 zijn (minimaal één dag in de week veel drinken). Dit wijst op veranderingen in het drinkpatroon waarbij jongeren meer pieken in het alcoholgebruik hebben en ouderen meer gewoontedrinkers zijn.


1) Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens alcoholhoudende drank gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, likeur, jenever of alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank, zoals breezers? Alcoholvrij of alcoholarm bier telt hier niet mee.

2) Een overmatige drinker is iemand die meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen) drinkt.

3) Een zware drinker is iemand die minstens één keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag (mannen) of minimaal 4 glazen op een dag (vrouwen) drinkt.

Bronnen

Statline – Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Zie ook

6 juli 2016 – start onderzoek naar alcoholgebruik 55-plussers

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)