Academische werkplaats transformatie Jeugd Utrecht van start

Academische werkplaats transformatie Jeugd Utrecht van start

De gemeente Utrecht en diverse lokale partners, waaronder het Trimbos-instituut, starten met een Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht. Doel is verbetering en vernieuwing van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen in Utrecht, zodat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien.

Via de Academische werkplaats wordt ingezet op het verbinden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, in samenwerking met jeugdigen, hun opvoeders en informele zorg. Uiteindelijk doel is dat alle jeugdigen zo goed mogelijk mee kunnen doen en gezond en veilig op kunnen groeien. De Academische werkplaats transformatie Jeugd Utrecht focust hiermee op de transformatie voor het hele jeugdstelsel.

Betrokken organisaties
De buurtteams Jeugd en Gezin van Lokalis vormen de spil van de transformatie in de gemeente en hebben daarmee een centrale positie in deze Academische werkplaats. Naast Lokalis zijn de Jeugdgezondheidszorg, Youké, JIJ Utrecht, gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut betrokken.

Leidend in het transformatieproces zijn de principes van het Utrechtse Model:

  • normaliseren in plaats van problematiseren
  • het gezin in het dagelijks leven als uitgangspunt
  • de inhoud staat centraal
  • de veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens

Deze principes vragen echter om een nieuwe werkwijze. Het streven is bovendien om kennisgericht te werken. De kennis en ervaring moet dan wel geschikt en beschikbaar zijn in de nieuwe context. Dat is nu (nog) niet altijd het geval.

Kortlopende klein-en-fijn projecten
In het samenwerkingsverband werken praktijkinstellingen samen met cliënten en hun opvoeders, én met onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen en beleidsinstanties. Samen organiseren zij een regionale kennisinfrastructuur voor kennis(co)creatie en kennisuitwisseling, waarbij van elkaar wordt geleerd en waarmee evidence-based handelen wordt gestimuleerd. In kortlopende klein-en-fijn projecten werken professionals en/of studenten samen met onderzoekers aan het beantwoorden van vragen uit de praktijk en het beleid.

Langer lopende projecten
In drie langer lopende projecten wordt bestaande kennis benut en nieuwe kennis ontwikkeld. Deze projecten zijn gericht op de drie belangrijkste opgaven voor de transformatie van het jeugdstelsel.

  • Het eerste project focust op de totstandkoming van een sterke verbinding tussen beleid, organisaties, professionals, opvoeders en kinderen in spoor 1 (Gewoon Opvoeden) en 2 (Basiszorg). Doel is ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren.
  • In het tweede project wordt onderzocht hoe gedrags- en gezinsproblemen die voorheen buiten de sociale context van gezinnen door specialisten werden behandeld (Aanvullende zorg), nu in de wijk behandeld kunnen worden. Versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk zijn hierbij belangrijke elementen.
  • Doel van het derde project is de ontwikkeling van een hoogwaardige en effectieve generalistische Basiszorg voor cliënten. Dit gebeurt onder meer middels het monitoren van beloop en effecten van de geboden zorg bij cliënten. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden en bestaande kennis gebruikt bij het leerproces van professionals via methodische transformatie bijeenkomsten.

Financiering en organisatie
ZonMw heeft op 15 juli 2015 de aanvraag voor deze Academische werkplaats gehonoreerd. De werkplaats start per 1 september 2015 en heeft financiering voor een periode van vier jaar.

Contactpersoon:
Dr. Marja J.H. van Bon-Martens
E: mbon@trimbos.nl
T: (030) 295 93 91 / M: 06-51533970

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)