Algemene voorwaarden webwinkel

Op alle aankopen in de webwinkel van het Trimbos-instituut zijn onze algemene voorwaarden van kracht.

Voorwaarden webwinkel

 1. Alle aanbiedingen van de webwinkel van het Trimbos-instituut zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten, of andere onvolkomenheden waarvan de besteller redelijkerwijs mag veronderstellen dat deze niet tot de aanbieding behoren. Het Trimbos-instituut behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
 3. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op basis van het totaalgewicht van uw order en het afleveradres. Verzendkosten voor bestellingen boven 800 kilogram zullen achteraf worden gefactureerd.
 4. De door het Trimbos-instituut opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
 5. De intellectuele eigendomsrechten van de producten die door het Trimbos-instituut worden geleverd, berusten bij het Trimbos-instituut of bij derden, voor zover deze in het product met naam worden genoemd. Niets uit deze uitgave/dit product mag zonder toestemming van de rechthebbende worden vermenigvuldigd of verspreid.
 6. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd aan te geven.
 7. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan het Trimbos-instituut te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door ons ontvangen worden.
 8. Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomst. Tevens kunnen we uw gegevens gebruiken om u over relevante activiteiten van het Trimbos-instituut te informeren. Uw gegeven worden niet verstrekt aan derden. Tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.
 9. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alleen bedoeld voor congressen, seminars, trainingen, en andere bijeenkomsten met een educatief karakter waar tegen betaling aan wordt deelgenomen:

 1. Trimbos-instituut behoudt zicht het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een congres, seminar, training of andere bijeenkomst af te gelasten. Deelnemers zullen daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.
 2. Het door de deelnemer verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de bedoelde bijeenkomst te zijn voldaan d.m.v. bijschrijving op een van de bankrekeningnummers van het Trimbos-instituut (zie factuur) of d.m.v. betaling met creditcard.
 3. Annulering van deelname is alleen schriftelijk mogelijk. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of anders aangegeven, is de deelnemer in geval van annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de bijeenkomst geen kosten verschuldigd en tot 15 dagen voor de aanvang 50% van het oorspronkelijke inschrijfgeld. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de bijeenkomst is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Daarnaast is het mogelijk om een vervanger aan de bijeenkomst te laten deelnemen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of anders aangegeven.
 4. Het intellectuele eigendomsrecht van alle materialen die verband houden met het congres, seminar, de training of andere bijeenkomst, of deze nu op voorhand, tijdens of na het evenement ter hand zijn gesteld, berust bij het Trimbos-instituut of bij derden, voor zover deze bij naam worden genoemd. Niets van deze materialen mag worden vermenigvuldigd of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.