Trendrapportage GGZ 2012 Deel 2A – GGZ in de eerste lijn

De rol van de huisarts en de eerstelijnspsycholoog

Het versterken van de GGZ in de eerste lijn staat al ruim een decennium op de agenda van de overheid. Met het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 wordt een belangrijke vervolgstap gezet in dit streven. De overheid en partijen in en rond de GGZ hebben afgesproken toe te werken naar een sterke huisartsenzorg en generalistische Basis-GGZ, zodat deze echelons een aanzienlijk deel van de patiënten gaan overnemen die nu in de tweedelijns-GGZ worden geholpen.

In dit rapport wordt gekeken naar de hulp die twee belangrijke zorgverleners in de eerste lijn bieden: de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Hiervoor is gebruikgemaakt van gegevens van respectievelijk het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH), en van het Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP). Sommige bevindingen geven aan dat de GGZ in de eerste lijn sterker geworden is in de afgelopen jaren, andere bevindingen wijzen op ruimte voor verdere verbetering. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor maatregelen die bijdragen aan het realiseren van afspraken in Bestuurlijk Akkoord.

Dit rapport is één van de vijf deelrapporten die het Trimbos-instituut uitbrengt in het kader van de Trendrapportage GGZ 2012. De overige rapporten vindt u in de rechterkolom.

Dit rapport is uitgebracht in het kader van de Trendrapportage GGZ 2012. De Trendrapportages GGZ verschijnen jaarlijks en bieden overzichten van de belangrijkste ontwikkelingen in de GGZ op drie deelterreinen:

1. Organisatie, structuur en financiering
2. Toegang en zorggebruik
3. Kwaliteit en effectiviteit

De Trendrapportage GGZ wordt opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

Auteur J. Nuijen
Auteur

Pagina's

117

Jaar

ISBN

978-90-5253-744-3

SKU af1223
Category Rapporten