Algemene voorwaarden trainingen

We vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent als u zich inschrijft voor een training bij het Trimbos-instituut. We hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze trainingen. Bent u toch ontevreden, laat het ons dan weten.

Voorwaarden trainingen

Met trainingen wordt bedoeld: congressen, seminars, trainingen of andere bijeenkomsten georganiseerd door of in samenwerking met het Trimbos-instituut waar tegen betaling aan wordt deelgenomen.

  • Trimbos-instituut behoudt zicht het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een congres, seminar, training of andere bijeenkomst af te gelasten. Deelnemers zullen daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld.
  • Het door de deelnemer verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de bedoelde bijeenkomst te zijn voldaan d.m.v. bijschrijving op een van de bankrekeningnummers van het Trimbos-instituut (zie factuur) of d.m.v. betaling met creditcard.
  • Annulering van deelname is alleen schriftelijk mogelijk. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of anders aangegeven, is de deelnemer in geval van annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de bijeenkomst geen kosten verschuldigd en tot 15 dagen voor de aanvang 50% van het oorspronkelijke inschrijfgeld. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de bijeenkomst is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Daarnaast is het mogelijk om een vervanger aan de bijeenkomst te laten deelnemen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of anders aangegeven.
  • Het intellectuele eigendomsrecht van alle materialen die verband houden met het congres, seminar, de training of andere bijeenkomst, of deze nu op voorhand, tijdens of na het evenement ter hand zijn gesteld, berust bij het Trimbos-instituut of bij derden, voor zover deze bij naam worden genoemd. Niets van deze materialen mag worden vermenigvuldigd of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.