Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA)

Over het SVA

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen.

Dit doet het SVA door enerzijds te stimuleren dat mensen zelf onderkennen dat zij problemen hebben met hun alcoholgebruik en hulp zoeken. Anderzijds door de hulpverlening toegankelijker en effectiever te maken.

Onze aandacht gaat vooral uit naar het wegnemen van drempels tot hulpverlening, het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten en het faciliteren van deze groepen, zodat zij adequaat signaleren en hulp bieden of doorverwijzen.

Partners van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek

Alcoholmisbruik herkennen en voorkomen

Vroegtijdige herkenning en erkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid is van groot belang bij het terugdringen en voorkomen van alcoholproblematiek. 

In een vroeg stadium ingrijpen kan zorgen voor vermindering van problematisch alcoholgebruik en geeft de beste kansen op herstel. Dat is vooral van belang voor kwetsbare en/of hoog risicogroepen: jongvolwassenen; senioren (55plus) en mensen die zwanger zijn of willen worden en jonge moeders die borstvoeding geven. Het SVA zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen.

Relevante links

Tweedelijnszorg

- Algemene handreiking vroegsignalering alcohol voor zorgprofessionals in ziekenhuizen in Nederland [PDF]

 

Veelgestelde vragen

Het door de alcoholgebruiker zelf, zijn/haar omgeving of een zorgprofessional op tijd (voordat het gebruik problematisch is) erkennen en herkennen van alcoholgebruik wat potentieel problematische vormen aan kan gaan nemen. Idealiter volgt op de erkenning een passende interventie die helpt om het alcoholgebruik onder controle te krijgen.

Mensen met een (beginnend) alcoholprobleem zijn vaak geneigd te ontkennen dat er sprake is van een probleem, of zijn zich daar niet altijd van bewust. Alcoholproblemen worden ook door de sociale en professionele omgeving lang niet altijd herkend. Interveniëren in een vroeg stadium kan zorgen voor vermindering van problematisch alcoholgebruik en geeft de beste kansen op herstel. Tot dusver verloopt vroegsignalering nog niet zoals gewenst. Om professionals te stimuleren tot en ondersteunen bij de vroegsignalering van alcoholproblematiek is een stevige impuls nodig. Daarom is het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) opgericht. In het kader van het SVA slaan partijen met potentiële impact de handen ineen om vroegsignalering te bevorderen.

Het SVA zet zich in om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, door te zorgen dat mensen met een (beginnend) alcoholprobleem sneller effectieve ondersteuning krijgen.

Het doel van het SVA is om, op basis van inzichten omtrent de belemmeringen die beroepsgroepen en hun doelgroep ervaren, de vroegsignalering van alcoholproblemen in een diversiteit aan settings te stimuleren.

Dat doen wij door enerzijds te stimuleren dat mensen zelf onderkennen dat zij problemen hebben met hun alcoholgebruik en hulp zoeken. Anderzijds doen we dat door hulpverlening toegankelijker en effectiever te maken door het wegnemen van drempels tot hulpverlening, het agenderen van het belang van vroegsignalering bij professionals, vrijwilligers en naasten. Maar ook door het faciliteren van deze groepen zodat zij in staat zijn vroegtijdig problemen te signaleren, hulp te bieden of te verwijzen.

In het Nationaal Preventieakkoord zijn een aantal doelgroepen gedefinieerd omdat alcoholgebruik bij deze groepen veel voorkomt of extra schadelijk kan zijn (kwetsbare/hoog risicogroepen). Deze doelgroepen zijn: jongeren/jongvolwassenen, zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven of vrouwen die zwanger willen worden, mannen met een kinderwens en ouderen (50+).

Tevens is als doel gesteld het aanbod van (zorg)professionals te versterken in het kader van vroegsignalering.

Daarnaast worden de doelgroepen bezoekers/patiënten specialistische ggz en werknemers betrokken. De eerste groep omdat deze kwetsbaar is en de tweede omdat een groot deel van de Nederlandse bevolking tot de beroepsbevolking behoort. Werkgevers kunnen om deze reden potentieel een groot bereik hebben.

Een groot aantal partijen heeft in het kader van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik beloofd zich in te zetten voor de verbetering van vroegsignalering van alcoholproblemen.

Tot deze partijen behoren:

Afgesproken is om samen te werken onder de vlag van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol.

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord problematisch alcoholgebruik ontvangt het SVA financiering van het Ministerie van VWS.

In 2020 wordt gestart met de implementatie van actiedeelplannen. In dit jaar worden ook de eerste resultaten verwacht. In 2021 wordt geëvalueerd. 

Op de hoogte blijven?

Houd mij op de hoogte van het SVA

Ontvang tweemaal per jaar een update over de activiteiten van het SVA. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief van het SVA.

Lotte Voorham

Lotte  Voorham

Stuur een bericht aan contactpersoon Lotte Voorham of bel +31 (0)30 - 2959(271)