Psychische gezondheid in de wijk

Gemeenten staan voor grote uitdagingen in de wijken. Door afname van het aantal bedden in de ggz zijn mensen met psychische problemen vaker dan voorheen in de wijk te vinden. Gemeenten hebben daarnaast ook te maken met decentralisatie van overheidstaken. Jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen zijn vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Behalve verschuiving van verantwoordelijkheden, vragen deze ontwikkelingen ook om andere werkwijzen binnen de zorg. Om te bereiken dat het doel, betere zorg dichtbij de burgers, wordt gehaald, zijn ook nieuwe inzichten, processen en kennis nodig. 

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Vaak in  combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplnes die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

Project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk

Het Trimbos-instituut is in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland op 1 november 2016 gestart met het project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk. Doel van het project is de kennis en vaardigheden te verbeteren van sociale- en eerstelijnsprofessionals in de wijk ten aanzien van:

  • Tijdige signalering en bespreking van depressieve klachten met wijkbewoners en patiënten/cliënten.
  • Doorverwijzing van wijkbewoners en patiënten/cliënten naar passende activiteiten, preventief hulpaanbod en zonodig de huisarts of POH-GGZ en motiveren voor deelname daaraan.

Meer informatie over het project is te vinden in de info-flyer.

 

Online cursus Signaleren van Depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico's depressie

Met de online cursus "Signaleren van depressie" leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

Lees meer

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Beter signaleren, bespreken en doorverwijzen door wijkprofessionals · 2018

Download

Visie integrale hulp MBO-studenten

Integrale hulp en ondersteuning voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht · 2018

Download

Gezondheidsbevordering en leefstijl

Een praktische inleiding · 2018

Factsheet Stigma en Verslaving

Een uitgave van Verslavingskunde Nederland · 2017

Download

Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland · 2017

Download

Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliëntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften · 2017

Download

Samen werken aan herstel

Van ervaringen delen naar kennis overdragen · 2017

Download

KOPP/KVO

Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) · 2017

Download

Implementatie 'Blended e-(mental) health in de huisartsenpraktijk'

Resultaten en lessons learned van de implementatie van blended Kleurjeleven in de huisartsenzorg · 2016

Download

Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel

Een studie naar kosteneffectiviteit en succesfactoren · 2014

Download

Op krachten komen!

Evaluatie van de implementatie van de strengths aanpak bij GGZ Noord-Holland Noord · 2011

Download

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ: verbetering hulp aan jeugdigen met psychische klachten in de wijk
5 juli 2018 - Huisartsen, POH’s-GGZ, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om..
Resultaten ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ gebundeld
22 juni 2018 - Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige landelijke ontdekkingsreis in het sociaal domein met als..
Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis?
7 mei 2018 - Politie en huisartsen schakelen de GGZ-crisisdienst in als iemand met spoed psychiatrische hulp nodig heeft. Landelijk..

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Meer publicaties over dit thema