Psychische gezondheid in de wijk

Gemeenten staan voor grote uitdagingen in de wijken. Door afname van het aantal bedden in de ggz zijn mensen met psychische problemen vaker dan voorheen in de wijk te vinden. Gemeenten hebben daarnaast ook te maken met decentralisatie van overheidstaken. Jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen zijn vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Behalve verschuiving van verantwoordelijkheden, vragen deze ontwikkelingen ook om andere werkwijzen binnen de zorg. Om te bereiken dat het doel, betere zorg dichtbij de burgers, wordt gehaald, zijn ook nieuwe inzichten, processen en kennis nodig. 

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Vaak in  combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplnes die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

Project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk

Het Trimbos-instituut is in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland op 1 november 2016 gestart met het project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk. Doel van het project is de kennis en vaardigheden te verbeteren van sociale- en eerstelijnsprofessionals in de wijk ten aanzien van:

  • Tijdige signalering en bespreking van depressieve klachten met wijkbewoners en patiënten/cliënten.
  • Doorverwijzing van wijkbewoners en patiënten/cliënten naar passende activiteiten, preventief hulpaanbod en zonodig de huisarts of POH-GGZ en motiveren voor deelname daaraan.

Meer informatie over het project is te vinden in de info-flyer.

 

Online cursus Signaleren van Depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico's depressie

Met de online cursus "Signaleren van depressie" leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

Lees meer

Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland · 2017

Download

Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliëntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften · 2017

Download

Samen werken aan herstel

Van ervaringen delen naar kennis overdragen · 2017

Download

KOPP/KVO

Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) · 2017

Download

Implementatie 'Blended e-(mental) health in de huisartsenpraktijk'

Resultaten en lessons learned van de implementatie van blended Kleurjeleven in de huisartsenzorg · 2016

Download

Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel

Een studie naar kosteneffectiviteit en succesfactoren · 2014

Download

Op krachten komen!

Evaluatie van de implementatie van de strengths aanpak bij GGZ Noord-Holland Noord · 2011

Download

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Het kan nog! Meedoen met Grip op Werk – een innovatieve online interventie voor werklozen met psychische klachten
14 december 2017 - U kunt zich als gemeente nog aanmelden voor Grip Op Werk. Grip Op Werk is een online groepsinterventie voor mensen..
Nieuwe zorg, nieuwe kans
21 november 2017 - De verstandelijk gehandicapten sector heeft een nieuwe vorm van zorg voor cliënten met een licht verstandelijke..
Welzijn op Recept helpt bij psychosociale problemen
16 november 2017 - Mensen die met psychosociale problemen bij de huisarts komen hebben niet altijd medische of psychologische hulp nodig...

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Meer publicaties over dit thema