Training

Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie - Training

Hoe kunt u als casemanagers dementie/dementieverpleegkundigen thuiswonende mensen met dementie zo goed mogelijk ondersteunen? Ook wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag?

Omschrijving

Het gedrag van mensen met dementie verandert vaak ingrijpend. Deze veranderingen hebben veel invloed hebben op de kwaliteit van leven van de persoon met dementie en degene die voor hem of haar zorgt, de mantelzorger. Vaak lopen de problemen die, onder andere, door de gedragsveranderingen ontstaan zo hoog op, dat iemand niet meer (thuis) voor zijn of haar naaste met dementie kan zorgen. Daarom is het belangrijk dat iemand met dementie goed ondersteund wordt, maar ook de ondersteuning van de mantelzorger en van hen samen is heel belangrijk.

Door het Trimbos-instituut is een methode ontwikkeld om gedragsveranderingen bij mensen met dementie die thuis wonen stapsgewijs aan te pakken. De methode is gebaseerd op de acht kernelementen voor het omgaan met onbegrepen gedrag, die eerder zijn beschreven door het Trimbos-instituut en Vilans. In de methode neemt de casemanager het voortouw, maar is het van groot belang dat er een samenwerking is tussen verschillende professionals. Er wordt daarom uitgegaan van een nauwe samenwerking tussen casemanager, arts of specialist ouderengeneeskunde en psycholoog.

Doelgroep

Casemanagers dementie, dementieverpleegkundigen en (zorg)trajectbegeleiders (of vergelijkbare functies) die werkzaam zijn in de thuissituatie bij mensen met dementie en hun naasten en die werkzaam zijn in een multidisciplinair team. De deelnemer dient ook de mogelijkheid te hebben om een betrokken arts of specialist ouderengeneeskunde en psycholoog te raadplegen.

Resultaat

Na de eerste trainingsdag:

 • Kent u het belang van
  - het vroegtijdig in kaart brengen van onbegrepen gedrag bij thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers en
  - het ingrijpen daarop.
 • Heeft u meer inzicht in theoretische modellen met betrekking tot onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.
 • Heeft u handvatten gekregen om
  - in een vroeg stadium gedragsveranderingen te signaleren en
  - inzicht te verkrijgen in de situatie/het onbegrepen gedrag bij de mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 • Heeft u handvatten gekregen om degene met dementie en/of de mantelzorger te kunnen leren kijken naar de oorzaken van het onbegrepen gedrag van degene met dementie.
 • Heeft u in samenwerking met de mantelzorger een analyse gemaakt van het onbegrepen gedrag bij degene met dementie.
 • Heeft u in samenwerking met de psycholoog een plan van aanpak gemaakt dat aansluit bij de oorzaken van het onbegrepen gedrag.
 • Kent u de rol van de psycholoog (bij onbegrepen gedrag van mensen met dementie in de thuissituatie) en weet u wanneer u de psycholoog moet inschakelen.
 • Heeft u ervaring opgedaan met motiverende gespreksvaardigheden door middel van rollenspellen.

Na de tweede trainingsdag:

 • Heeft u inzicht in wat eigen krachten en leerpunten zijn bij het uitvoeren van de methodiek.
 • Heeft u geoefend met de leerpunten.
 • Heeft u nagedacht over hoe u de multidisciplinaire samenwerking rondom onbegrepen gedrag kunt optimaliseren.
 • Heeft u gebrainstormd over hoe u de methodiek in de toekomst kunt (blijven) implementeren in de praktijk.

Praktisch

Type
Training
Duur
2 dagen
Trainer
Marleen Prins - Hardus, mprins@trimbos.nl
Maritza Allewijn (GZ-psycholoog) of Lindy Hartman (GZ-psycholoog) en Iris van Asch (psycholoog en wetenschappelijk medewerker)

Meer trainingen