Enquête samenwerking tussen sectoren

Verpleeghuizen, woonzorginstellingen en woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête over psychiatrische problematiek en samenwerking met de ggz.

Het doel van deze enquête is om te bepalen hoeveel bewoners er bij deze instellingen zijn met psychiatrische problematiek en hoe de samenwerking verloopt tussen de sectoren verpleging en verzorging (VV) en de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) enerzijds en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) anderzijds.

Uitnodiging per e-mail

De instellingen ontvangen binnenkort per mail een uitnodiging met daarin een link, waarmee de digitale vragenlijst kan worden ingevuld. Het invullen kan gedaan worden door een behandelcoördinator en/of manager met zicht op de omvang en samenstelling van de cliëntpopulatie binnen de eigen instelling en met zicht op de samenwerkingsrelaties. In de meeste gevallen ontvangen instellingen één vragenlijst per vestiging.

Kennisinfrastructuur over de sectoren heen

De enquête maakt deel uit van het onderzoek naar de ‘kennisinfrastructuur over de sectoren heen’ dat het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor een betere kennisinfrastructuur, zodat de expertise, competenties en vaardigheden vanuit de sectoren verpleging en verzorging, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ggz optimaal kunnen worden gedeeld en ingezet voor de doelgroepen. Om daarmee een betere kwaliteit van leven voor deze bewoners mogelijk te maken.

Doelgroepen

Eerder dit jaar verscheen de eerste publicatie in het kader van dit onderzoek waarin de definities van de twee doelgroepen worden beschreven. Deze kwamen tot stand door middel van een Delphi-onderzoek onder experts.

Bekijk de publicatie

Naast de enquête worden er in de komende maanden interviews gehouden bij VV- en VG-instellingen om de huidige praktijk van kennisdeling en samenwerking in beeld te brengen. Er worden gesprekken gevoerd met zowel de verschillende disciplines binnen deze instellingen als met hun ggz-counterparts. Hierbij staat de vraag centraal: wat zijn in de samenwerking de belemmerende en de bevorderende factoren?

Vervolgens wordt verdiepingsonderzoek ter plaatse gedaan, door middel van observaties en gesprekken met vertegenwoordigers van cliënten en naasten. Ook zal actieonderzoek worden opgestart in een viertal instellingen met een vernieuwende aanpak.

Klankbordgroep

Aan het onderzoek zijn per doelgroep een klankbordgroep van stakeholders en een platform van zorgaanbieders uit de VV, VG en ggz gekoppeld die het projectteam steeds voeden met feedback en input. 

Met vragen over het onderzoek of de enquête kunt u contact opnemen met Henriette van der Roest (programma Ouderen) of Hans Kroon (programma Zorg & Participatie).