Het IJslandse preventiemodel

Sinds de introductie van het IJslandse preventiemodel, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa.

Wat hebben ze in IJsland gedaan? En vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren? Zes gemeenten helpen die vraag te beantwoorden. Zij verkennen, samen met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), hoe Nederlandse gemeenten de IJslandse aanpak succesvol kunnen gebruiken.

Inspiratiebijeenkomsten van het IJslandse preventiemodel

Werkt u als beleidsmaker of preventiewerker? En wilt u weten hoe en waarom het IJslandse preventiemodel werkt? Meldt u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Eerdere inspiratiesessies

De laatste inspiratiesessie op 27 mei 2021 ging over de ervaringen van de zes pilotgemeenten. U kunt de webinar ‘Ervaringen uit de pilot in Nederland’ terugkijken.

De laatste bijeenkomst op 23 juni ging over vrijetijdsbesteding. U kunt de webinar 'Vrijetijdsbesteding' terugkijken.


In samenwerking met:Informatiepunt

Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt IJslandse Model.

E-mail het informatiepunt

Aan de slag met het IJslandse model in uw gemeente?

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut zijn momenteel bezig met visievorming op een brede implementatie van het IJslandse preventiemodel in Nederland. Vanaf 2022 zal er ook voor nieuwe gemeenten of regio’s de mogelijkheid zijn om te starten met deze aanpak. Bent u hierin geïnteresseerd? Lees dan meer over het implementatietraject.

> Lees meer over het implementatietraject

U kunt ook al onze vrijblijvende intentiepeiling invullen, bedoeld om ons een beeld te geven van het aantal deelnemers.

Naar intentiepeiling

Pilot: Het IJslandse model in Nederland

Pilot met zes Nederlandse gemeenten

Brede aandacht van landelijke media over het succes van het IJslandse model wekte in de zomer van 2017 de interesse van Nederlandse gemeenten en landelijke partijen. Om de aanpak verder te verkennen en te kijken of en hoe deze in Nederland ingevoerd kan worden, hebben het Trimbos-instituut en het NJi in samenwerking met ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) een beleidsvormend leertraject opgezet.

Samen met de gemeenten Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk wordt dit tussen 2018 en 2021 uitgevoerd.

Bekijk de inspiratiesessie van 27 mei 2021 waarin de deelnemende gemeenten hun ervaringen delen over de pilot.

Naar de inspiratiesessie

Planning van de pilot

 • Verkennen in IJsland (medio 2018)
 • Eerste ronde data verzamelen (eind 2018)
 • In gesprek met lokale stakeholders (begin 2019)
 • Aan de slag met interventies en maatregelen (2019/2020)
 • Tussentijdse evaluatie (eind 2019/begin 2020)
 • Tweede ronde data verzamelen (eind 2020)
 • In gesprek met lokale stakeholders (begin 2021)
 • Eindevaluatie pilottraject (verwacht: juni 2021)

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de IJslandse aanpak in Nederland. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief over het IJslandse preventiemodel. Zo ontvangt u ook uitnodigingen voor de inspiratiedagen die we organiseren.

In IJsland zijn ze al heel ver met een community aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De school speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen. Wij kunnen veel leren van hun succesvolle aanpak.” - Jeroen de Greeff (Projectleider Leren van de IJslandse aanpak)

Wat is het IJslandse model?

De resultaten in IJsland

IJsland heeft de laatste 20 jaar een community-based preventieaanpak gebruikt om het middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) aan te pakken onder jongeren. Met succes! In 1998 was 42% van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste 30 dagen dronken geweest. In 2017 was dit nog maar 5%. Voor roken en het gebruik van drugs realiseerden de IJslanders een vergelijkbare daling. Maar hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

De IJslandse uitgangspunten

Het IJslandse preventiemodel is een primaire preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. De uitgangspunten hierbij zijn om als volgt te werken:

 1. Evidence based: onderzoek stuurt de praktijk aan.
 2. Community based: organisaties en personen in de omgeving van jongeren worden zoveel mogelijk betrokken.
 3. In dialoog: continue dialoog tussen onderzoek, beleid en praktijk.
 4. Duurzaam: lange termijn commitment en investering is nodig.

Waarom jongeren drinken, roken en drugs gebruiken

De eerste stap die ze in IJsland hebben gezet, is nagaan hoe het komt dat jongeren wel of geen middelen gebruiken. Uit de wetenschappelijke literatuur hebben de IJslanders de belangrijkste omgevingsfactoren geselecteerd die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren) en het risico vergroten (risicofactoren). Deze zijn grofweg op te delen in vier domeinen of omgevingen:

 • Gezin
 • Peergroep (vrienden en leeftijdsgenoten)
 • School
 • Vrije tijd
Domeinen in het IJslandse preventiemodel

Hieronder vallen factoren zoals emotionele support van ouders en deelname aan professioneel begeleide vrijetijdsactiviteiten, die een beschermende werking kunnen hebben op het middelengebruik van jongeren.

Ondersteund door landelijke maatregelen

Naast deze community-based aanpak, waar interventies op lokaal niveau worden ingezet, spelen landelijke wetgeving en maatregelen ook een rol. Zo kunnen jongeren in IJsland tabak kopen vanaf 18 jaar en alcohol vanaf 20 jaar. Daarnaast is er een landelijke campagne geweest tegen roken. Waarschijnlijk zijn de goede resultaten die IJsland de laatste 20 jaar heeft geboekt toe te schrijven aan de combinatie van lokale en landelijke acties.

Meten is weten

Om na te gaan hoe het gaat met de IJslandse jeugd, maken ze in IJsland gebruik van een jaarlijkse monitor. Op school worden alle leerlingen van 10 tot 20 jaar jaarlijks bevraagd door middel van een uitgebreide vragenlijst, waarin de belangrijkste risico- en beschermende factoren aan bod komen. De resultaten van deze monitor worden binnen twee tot drie maanden teruggekoppeld in rapporten op landelijk, gemeentelijk en schoolniveau aan diverse stakeholders.

Op basis van deze rapporten gaan onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk de dialoog met elkaar aan om prioriteiten te bepalen. Samen bedenken zij op welke risico- en beschermende factoren ingezet moeten worden, welk beleid en welke interventies daarvoor geschikt zijn en welke stakeholders een rol kunnen spelen. Uit de praktijk worden bijvoorbeeld ouders, scholen en organisators van jeugdactiviteiten betrokken. Het betrekken van de community is dus een cruciaal onderdeel van deze werkwijze. Doordat de monitor jaarlijks wordt uitgevoerd, krijgen de stakeholders snel feedback en kunnen de preventie-activiteiten worden bijgesteld waar nodig.

Jaarlijke cyclus van het IJslandse preventiemodel

Geen vaststaand pakket maatregelen

Het IJslandse model bestaat niet uit een vast pakket interventies of campagnes. Lokaal wordt besproken wat de grootste problemen zijn en waar kansen liggen om deze aan te pakken.

Om de participatie in sport en andere vrijetijdsactiviteiten te verhogen, hebben ze in IJsland bijvoorbeeld een vrijetijdspas ontwikkeld. Jaarlijks krijgen alle jongeren in Reykjavik een vrijetijdspas waar een bedrag van omgerekend circa 400 euro op staat, die ze kunnen gebruiken voor georganiseerde sportlessen en culturele activiteiten.

Factsheet: IJslandse aanpak

De factsheet 'IJslandse aanpak van middelengebruik onder jongeren':

 • Geeft inzicht in de aspecten die van belang zijn bij de vertaling van dit model naar de Nederlandse situatie
 • Bevat een verkenning van de wetenschappelijke onderbouwing van de factoren waar het model zich op richt
 • Bespreekt de effectiviteit van het IJslandse preventiemodel

Download gratis (pdf)

Veelgestelde vragen

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut zijn momenteel bezig met de visievorming op een brede implementatie van het IJslandse preventiemodel in Nederland. Vanaf januari 2022 zal er ook voor nieuwe gemeenten of regio’s de mogelijkheid zijn om te starten met deze aanpak. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Vul dan onze vrijblijvende intentiepeiling in, bedoeld om ons een beeld te geven van het aantal deelnemers.

De pilot is een samenwerking tussen verschillende partijen. De hele pilot draait om de implementatie van het IJslandse preventiemodel in zes Nederlandse gemeenten en hun samenwerkingspartners, namelijk Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut begeleiden het hele traject. Het Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) is 20 jaar geleden begonnen met het opstellen van het IJslandse preventiemodel, dat in IJsland Youth in Iceland heet. Vanwege de goede resultaten die hiermee werden geboekt, ontstond er in andere landen ook interesse in dit model. Het ICSRA ondersteunt daarom ook andere landen met de implementatie van het model, onder de naam Planet Youth. In dit traject maken wij ook gebruik van deze ondersteuning. Meer informatie over Planet Youth.

Daarnaast onderzoeken het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut op landelijk niveau wat we van de IJslandse aanpak kunnen leren en hoe, bij positieve ervaringen, een eventuele bredere implementatie in Nederland vorm kan krijgen. Hierbij worden ook landelijke partijen betrokken, zoals de GGD-GHOR en het RIVM. Dit landelijke traject wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut begeleiden de pilot en onderzoeken op landelijk niveau wat we van de IJslandse aanpak kunnen leren en hoe, bij positieve ervaringen, een eventuele bredere implementatie in Nederland vorm kan krijgen. Hierbij worden ook landelijke partijen betrokken, zoals de GGD-GHOR en het RIVM. Dit landelijke traject wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naast het traject van het ICSRA, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met zes Nederlandse gemeenten, is de gemeente Edam-Volendam ook aan de slag met IJslandse preventiemodel. Edam-Volendam is in samenwerking met de Universiteit Utrecht begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. Dit programma is geïnspireerd op het IJslandse model, maar maakt niet gebruik van de IJslandse methodiek en expertise. Het programma LEF gebruikt daarentegen wel een controlegemeente (Enkhuizen) om het effect van het programma te meten. Om zoveel mogelijk van elkaar te leren, vindt er veel uitwisseling plaats tussen beide trajecten. Meer informatie over het programma LEF.

IJsland is niet het enige Scandinavische land dat inspiratie biedt voor interessante aanpakken om middelengebruik tegen te gaan. Het Trimbos-instituut is ook betrokken bij een project rondom de Zweedse STAD-aanpak, wat staat voor Stockholm Against Alcohol and Drug Problems. Deze aanpak richt zich op het verminderen van middelengebruik en gerelateerde problematiek in het nachtleven, zoals geweld en gezondheidsincidenten. Een groot deel van de doelgroep heeft al ervaring met middelengebruik. Daarmee verschilt de doelgroep van het IJslandse model, dat zich richt op het voorkomen of uitstellen van gebruik onder jongeren. Een overeenkomst tussen beide aanpakken is dat het integrale community-based aanpakken zijn. Dat wil zeggen dat met meerdere belanghebbende partijen wordt samengewerkt aan hetzelfde doel. De integraliteit duidt op het inzetten van meerdere instrumenten om het gewenste doel te bereiken. Waar de STAD-aanpak zich vooral richt op naleving van de wetgeving, richt de IJslandse aanpak zich op het versterken van beschermende factoren en verminderen van risicofactoren in het leven van kinderen. Meer informatie over het STAD-project.

Beleidsadvies voor gemeenten

Het Trimbos-instituut adviseert gemeenten over hun alcohol-, rook- en drugsbeleid. De beleidsmedewerkers van het Trimbos-instituut zijn benieuwd naar uw vraagstukken en geven graag advies op maat.

Meer informatie

Meer informatie

Jeroen de Greeff

Stuur een bericht aan contactpersoon Jeroen de Greeff of bel +31 (0)30 - 2959(427)

Actueel

Blogs

Gezonde sporthelden
17 juni 2021 - Ronaldo en Pogba zijn helden, vindt programmahoofd Alcohol Ninette van Hasselt. Niet om hun goals, maar om de drankjes..
‘Van IJslandse aanpak naar eilandse aanpak’
11 juli 2019 - De eerste stappen van gemeente Texel met het IJslandse preventiemodel. Vivianne Neeteson Lemkes, beleidsadviseur bij de..

Meer blogs over dit onderwerp

In de media

Nederlandse tieners drinken veel
19 oktober 2019, Het drankgebruik onder tieners is hoog en dat komt waarschijnlijk door de tolerante houding van hun ouders. Dat constateert het IJslandse onderzoeksinstituut ICSRA na enquêtes in zes Nederlandse gemeenten. "De grote acceptatie door ouders verschilt met andere landen", aldus de onderzoeker.
Jongeren van drank en drugs afhouden: IJsland lukt het
19 augustus 2017, "Roken is voor oude mensen", zegt Marcus (15) terwijl hij onkruid wiedt. "Het is totaal niet cool." Hij is een van de vele jongeren die, tegen een kleine vergoeding, in de zomer de openbare ruimte in de IJslandse hoofdstad Reykjavik schoonhoudt.

Meer berichten over dit onderwerp

Updates in uw mailbox

Volg de ervaringen van de pilotgemeenten met het IJslands model en ontvang aankondigingen voor bijeenkomsten zoals inspiratiemiddagen. 

Terugblik inspiratiesessie IJslandse preventiemodel: ervaringen uit de pilot in Nederland

In 2018 begonnen zes Nederlandse gemeenten aan de pilot met het IJslandse preventiemodel. Nu, drie jaar later, hebben de gemeenten veel verandering doorgemaakt, hebben we samen veel geleerd en zijn we misschien nog wel enthousiaster dan ooit om door te gaan met de implementatie van het IJslandse preventiemodel in Nederlandse gemeenten. In deze afsluitende inspiratiesessie van het pilottraject praten we u bij over het verloop van de pilot en delen de deelnemende gemeenten hun ervaringen.

De inspiratiesessie begint met een introductievideo over het IJslandse preventiemodel. Vanaf 11:03 start de bijeenkomst.

Terugblik inspiratiesessie vrijetijdsbesteding

Op welke manier kan zinvolle vrijetijdsbesteding bijdragen aan het welbevinden van jongeren? En kan zinvolle vrijetijdsbesteding onder jongeren het gebruik van alcohol, drugs en tabak voorkomen? Tijdens de inspiratiesessie over het IJslandse preventiemodel onderzoeken we aan de hand van dit model wat de rol van vrijetijdsbesteding kan zijn in preventie. 

Sprekers

Caroline Vink | Nederlands Jeugdinstituut

In deze presentatie vertelt Caroline Vink (Nederlands Jeugdinstituut) meer over de achtergrond van het IJslands preventiemodel en de manier waarop er in IJsland aandacht wordt besteed aan de vrijetijdsbesteding van jongeren.

Bekijk de presentatie [PDF]

Karin Kleinherenbrink | Gemeente Hardenberg

Karin Kleinherenbrink (Gemeente Hardenberg) vertelt over de ervaringen van gemeente Hardenberg als een van de pilotgemeenten die werken met het IJslands preventiemodel. Ze zoomt hierbij in op de lokale cijfers en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding.

Bekijk de presentatie [PDF]

Claudia Marinelli | Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Claudia Marinelli (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) neemt ons in deze presentatie mee in de manier waarop kunst en cultuur als vrijetijdsbesteding bij kunnen dragen aan de veerkracht van jongeren.

Bekijk de presentatie [PDF]

Dorien Dijk | Kenniscentrum Sport en Bewegen

Hoe voorkom je uitval van jongeren in sport? En wat zijn de werkzame factoren om jongeren betrokken te houden? De antwoorden op deze vragen bespreekt Dorien Dijk (Kenniscentrum Sport en Bewegen) in haar presentatie.

Bekijk de presentatie [PDF]