Drugsgebruik en gezondheidsgevolgen van COVID-19

Nadelige gezondheidsgevolgen van drugs- en ander middelengebruik maken mensen kwetsbaarder voor de gezondheidseffecten van COVID-19. Voor bepaalde groepen drugsgebruikers zijn de risico’s extra groot. Al ontbreken exacte cijfers over de mate en omvang.

Drugsgebruiker loopt meer risico

De gevolgen van middelengebruik kunnen een nadelig effect hebben op het ziekteverloop van COVID-19. Mensen met diabetes, een verslechterd immuunsysteem, longaandoeningen en hart- en vaatziekten worden vaak zieker na besmetting met het nieuwe coronavirus dan andere mensen. Veel drugs hebben nadelige effecten op precies deze systemen. Chronische medische aandoeningen komen daardoor onder bepaalde groepen drugsgebruikers veel voor en zij lopen daarom een groter risico om ernstiger ziek te worden na besmetting met het nieuwe coronavirus.

Voorbeelden:

  • Het immuunsysteem werkt slechter bij gebruik van alcohol of stimulerende middelen
  • Stimulantia als cocaïne zorgen voor extra belasting van hart- en bloedvaten
  • Inhaleren van (hete) heroïne en crack damp vergroot de kans op aandoeningen aan de ademhalingswegen
  • Cannabis roken (al dan niet met tabak) verslechtert de longfunctie
  • Opioïden, zoals heroïne, dempen de diepte en frequentie van de ademhaling (ademhalingsdepressie). COVID-19 kan ook ademhalingsproblemen veroorzaken, en daarmee het risico op een overdosering vergroten.

Risico’s door delen van drugs en attributen

Het delen van drugs en gebruiksattributen, zoals injectienaalden, kan het risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus vergroten. Voor de verspreiding van bloedoverdraagbare infectieziekten, zoals hiv en hepatitis c, is dat al langer bekend.

Doordat het coronavirus op sommige oppervlakken langdurig kan overleven, is naast het delen van spuiten om te injecteren ook het delen van attributen die bij het roken of inhaleren van heroïne of crack cocaïne worden gebruikt (folie, pijpjes) een extra risico voor verspreiding van het virus. Dat geldt ook voor het aanraken van verpakkingen van drugs en het delen van joints, sigaretten of ‘damp’-materiaal.

Interactie drugs en COVID-19

Het is mogelijk dat de uitwerking die bepaalde drugs op het lichaam hebben, het nieuwe coronavirus meer kans geven. Zo wordt momenteel de interactie tussen roken en COVID-19 onderzocht. Het RS-CoV-2 virus hecht zich net als het SARS-virus uit 2003 aan de ACE-2R receptor. Deze receptor komt met name veel in de longen voor. Het inhaleren van tabak kan zorgen voor een toename van de ACE-2R receptoren. Door dit mechanisme zou de vatbaarheid voor het virus kunnen toenemen, waardoor mensen die roken meer risico’s op besmetting oplopen.

Als het om drugsgebruik gaat, dan is dit met name voor cannabisgebruik relevant, omdat cannabis meestal gecombineerd wordt met tabak. Er is meer onderzoek nodig voordat dit voldoende wetenschappelijk aangetoond kan worden.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk nog veel andere mechanismen die nu nog onbekend zijn. Zo is uit onderzoek naar methadon en het influenza A-virus bekend dat methadon de replicatie van het influenza A virus verhoogt. Of en zo ja, welke drugs invloed hebben op de mate waarin het nieuwe coronavirus zich kan vermenigvuldigen, is nog onvoldoende onderzocht. Maar het is niet ondenkbaar dat dergelijke mechanismen ook bij COVID-19 kunnen optreden.

Ook vergroten sommige (genees)middelen, via verschillende mechanismen, het risico op een longontsteking en daarmee de risico’s van COVID-19. Het gaat dan bijvoorbeeld om opioïden, benzodiazepinen, antidepressiva en neuroleptica, die ook in kwetsbare groepen drugsgebruikers (frequent) worden gebruikt.