Ondersteuning voor gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen

De ontwikkelingen in de GGZ plaatsen zowel gemeenten als verzekeraars en instellingen voor belangrijke vragen en uitdagingen. Het Trimbos-instituut is een sparringpartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen. Wij zetten onze expertise op uiteenlopende manieren in, bijvoorbeeld door het genereren van sturingsinformatie, monitoring, advisering, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en implementatie, evaluatieonderzoek, procesbegeleiding en kosten-batenanalyses.

Gemeenten

Gemeenten staan voor de vraag hoe zij het beschermd wonen in de komen jaren vorm kunnen gegeven, wat er voor nodig is om de (arbeids)participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen, hoe om te gaan met activering, re-integratie, arbeidstoeleiding of beschut werk voor deze groep. Ook in de opvang van ‘verwarde personen’ krijgen gemeenten een steeds belangrijker rol.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars willen graag meer zicht krijgen op de (regionale) zorgbehoefte en de kwaliteit van zorg. De transparantie van de GGZ laat in dit opzicht nog veel te wensen over. Tegelijk zal ambulantisering van de GGZ gepaard moeten gaan met innovatie. Zo zijn pilots in voorbereiding rond GGZ-wijkcentra. Maar wat zijn de kosten en baten van deze innovaties?

GGZ-instellingen

Een belangrijke uitdaging voor de GGZ-instellingen is hoe zij de veranderingen in aansturing,  bekostiging en organisatie van de zorg samen kunnen laten gaan met meer kwaliteit en meer en met een omslag naar ‘herstelondersteunende zorg’.  Veel instellingen grijpen de transities aan voor een cultuuromslag binnen de instelling. Hoe kan die ondersteund worden en in goede banen worden geleid? En hoe kunnen verbindingen met het ‘sociale domein’ worden versterkt?

Contact

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij uw vraagstukken rond ambulantisering. Neem voor meer informatie contact met ons op.