Praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar van start

Praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar van start

Met www.dementiezorgvoorelkaar.nl start 1 maart 2017 officieel het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’. Doel: de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Ook zorgprofessionals willen graag aansluiten bij wat hun cliënten nodig hebben maar komen daar door de hoge werkdruk en de beperkte middelen niet altijd voldoende aan toe. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken.

Ondersteuning

Op www.dementiezorgvoorelkaar.nl vinden professionals informatie over het programma en kunnen samenwerkingsverbanden ondersteuning aanvragen om verbeteringen door te voeren in de praktijk. Tijdens het programma wordt de website aangevuld met tools, tips, methodieken, achtergrondartikelen, praktijkvoorbeelden en andere hulpmiddelen om persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te bieden. Professionals die zelf goede voorbeelden hebben worden van harte uitgenodigd om deze te delen.

Integrale en persoonsgerichte zorg en ondersteuning hard nodig

Het aantal mensen met dementie stijgt met zo’n 10.000 per jaar. Ongeveer 70 procent woont thuis, de meesten willen dit graag zo lang mogelijk blijven doen. Dat stelt de dementiezorg voor grote uitdagingen. Om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben, moeten we oplossingen zoeken in de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Persoonsgericht en integraal. Zo’n aanpak omvat veel verschillende elementen. Denk aan vroegsignalering en diagnostiek. Aan casemanagement en samenwerken met (en ondersteunen van) mantelzorgers. En aan adequate doorverwijzing en afstemming in de zorgketen. Daarvoor moeten we de zorg en ondersteuning beter én innovatiever vormgeven zodat het aansluit bij de persoon met dementie, bij zijn naasten én bij het dagelijks werk van de zorgprofessional.

Knelpunten en oplossingen uit de praktijk staan centraal

Het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ stimuleert en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg naar een hoger plan te brengen. Het programma is opgezet rond samenwerkende professionals van uiteenlopende disciplines die daaraan willen werken. Het programma ondersteunt hen daarbij. Dat gebeurt onder meer door:

  • de juiste randvoorwaarden op het gebied van financiering en organisatie te creëren;
  • het opzetten van een kennisnetwerk waarin beschikbare kennis, ervaringen en bruikbare instrumenten gemakkelijk te vinden zijn;
  • goede voorbeelden uit de praktijk bij elkaar te brengen en breder toegankelijk te maken.

Zo kunnen samenwerkingsverbanden van professionals van elkaar leren en hun werk verbeteren. Komen zij er samen niet uit, dan biedt het programma gerichte ondersteuning. Voor eenvoudige vragen is een korte consultatie mogelijk. Voor complexe vragen kunnen samenwerkingsverbanden langere tijd begeleiding op maat aanvragen.

Onderdeel van het Deltaplan Dementie

Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op www.dementiezorgvoorelkaar.nl of contact opnemen via info@dementiezorgvoorelkaar.nl.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)