Nieuws |

Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Breuer&Intraval, RAND Europe en Trimbos-instituut gaan samen het onderzoek uitvoeren naar het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’.

In de huidige situatie wordt  de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops gedoogd, maar het telen van cannabis en het leveren aan coffeeshops is verboden. Het doel van het experiment is om na te gaan of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten leveren informatie op voor het maken van een beredeneerde keuze over de toekomst van het cannabisbeleid.

Interventiegemeenten

Voor de evaluatie van het experiment wordt gebruik gemaakt van een quasi-experimentele onderzoeksopzet. Er worden 10 interventiegemeenten (experimentele groep waar de gesloten coffeeshopketen wordt geïmplementeerd) en 10 vergelijkingsgemeenten (controlegroep waar de huidige situatie wordt gehandhaafd) geselecteerd. In zowel de interventiegemeenten als de vergelijkingsgemeenten zal een nulmeting worden uitgevoerd voordat het experiment van start gaat, gevolgd door een viertal jaarlijkse metingen gedurende de experimenteerfase. Naast het in kaart brengen van de effecten wordt ook gekeken naar het implementatieproces van het experiment in de gemeenten.

In het onderzoek worden diverse methoden toegepast, waaronder enquetes bij coffeeshopbezoekers en omwonenden, interviews met coffeeshopeigenaren en overige (in)direct betrokkenen, organiseren van expertmeetings, online gebruikersenquete, cohortstudie coffeeshopbezoekers, menukaartanalyse, analyse samenstelling cannabisproducten en opvragen en analyseren van registratiegegevens.

Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs